Sökning: "Johanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden Johanna Nilsson.

 1. 1. Exkludering i en skola för alla : Hur olika aktörer bidrar till exkludering och hur man övervinner exkluderande mekanismer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Lyngö; Natalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Diskrimineringsgrunder; exkludering; grundskola; inkludering; samhällskunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka inkludering i skolan. Elever som hör till diskrimineringsgrunderna löper större risk att exkluderas i skolan, vilket går emot både Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). LÄS MER

 2. 2. Att frivilligt välja K3 framför K2 : en kvalitativ studie i små svenska företag ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Johnsson; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :K3-regulation; K2-regulation; principle-based accounting; rules-based accounting; stakeholder theory; institutional theory; positive accounting theory; K3-regelverket; K2-regelverket; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; intressentteorin; institutionell teori; positiv redovisningsteori;

  Sammanfattning : Redovisningen syftar till att generera en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. Forskning visar att den principbaserade redovisningen ger en mer rättvisande bild av ett företag än den regelbaserade. Det är Bokföringsnämnden som skapar normgivningen för svenska företag som inte är tvingade att tillämpa IFRS. LÄS MER

 3. 3. Measures to Save the Planet: A qualitative study on the value of concrete cause-effect linkages between sustainability performance and financial performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Erika Moberg; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Management control systems; Institutional logics; Sustainability; Performance measurement systems; Cause-effect linkages;

  Sammanfattning : Sustainability is now more than ever an important aspect for companies to understand and cope with. An increasing number of companies aim to make sustainability part of their overall strategy, and one important aspect in so doing is measurement. LÄS MER

 4. 4. CORRELATIONS BETWEEN PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES IN MATERIALS COMPRISING MICROFIBRILLATED CELLULOSE : CORRELATIONS BETWEEN PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES IN MATERIALS COMPRISING MICROFIBRILLATED CELLULOSE

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Microfibrillated cellulose (MFC) films have gained a lot of industrial interest lately dueto their good barrier properties and good mechanical strength. In this study it wasinvestigated whether rheological characteristics and conductivity of MFC dispersionscomprised of different MFC grades could be correlated to tensile properties of the MFCfilms produced from the corresponding MFC dispersion. LÄS MER

 5. 5. Tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet - En utredning och jämförelse mellan gällande rätt och föreslagna ändringar av LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; ogiltigförklaring av uppsägning och avsked; förändringar i LAS.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. LÄS MER