Sökning: "Biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1558 uppsatser innehållade ordet Biologi.

 1. 1. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 2. 2. Vilken alkohol avvänjningsmetod är mest effektiv hos alkoholberoende individer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Israa Daabas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 4. 4. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Johan Johnsson; [2021]
  Nyckelord :bekämpning; biologi; blåklint; Centaurea cyanus L; herbicider; intervjuer; konkurrensstarka grödor; rådgivare; seriesammanställning; växtföljd;

  Sammanfattning : Blåklint (Centaurea cyanus L) är ett vinterannuellt örtogräs som kan orsaka kraftiga skördesänkningar i odlade grödor. Den är idag ett ökande problem i svensk växtodling eftersom höstsådda grödor odlas i stor utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Biologi i skogsmiljö : En enkätstudie om hur förskolor med varierande tillgänglighet till skogsmiljö använder sig av denna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Frykman; [2021]
  Nyckelord :Biology; education; forest environment; nature; preschool; Biologi; förskola; natur; skogsmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : This study investigates how preschools with different accessibility to forestenvironment use it while teaching biology. Questions like what and how preschool teachers educate has been explored as well as which possibilities andobstacles they perceive by using the forest as a learning environment. LÄS MER