KASAM: En nyckel till att hantera stress på dagens arbetsplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Samantha Temple Sten; Ina Bäck; [2024]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Denna studies syfte var att undersöka hur Känsla av Sammanhang (KASAM) påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress och om ålder och könsidentitet spelar någon roll i detta sammanhang. Syftet var att undersöka potentiella samband mellan dessa variabler. Metod: Deltagarna som var 71 till antalet bestod av individer över 18 år med arbetslivserfarenhet. Data insamlades med kvantitativa mätinstrument, KASAM-29 och Work Stress Questionnaire (WSQ). Analysmetoder inkluderade rangkorrelationer (Spearman Rho) och multipel regressionsanalys. Resultat: Korrelationsanalys (Spearman Rho) visade signifikant negativt samband mellan KASAM och WSQ. Särskilt KASAM:s ena dimension "hanterbarhet" visade negativa korrelationer med alla WSQ:s dimensioner. Multipel regressionsanalys visade också att "hanterbarhet" predicerade lägre grad upplevd arbetsrelaterad stress. Män visade signifikant lägre grad av arbetsrelaterad stress jämfört med kvinnor enligt t-test. Deltagarna delades in i två åldersgrupper där grupp 1 var under 34,8 år vilket var deltagarnas medelvärde och grupp 2 var från 34,8 år och uppåt, den yngsta i grupp 1 var 19 år och den äldsta i grupp 2 var 69 år. De äldre respondenterna i åldersgrupp 2 visade signifikant högre KASAM än de yngre i grupp 1. Slutsats: Studien bekräftar Antonovskys salutogena teori genom att visa att hög KASAM predicerar lägre grad upplevd arbetsrelaterad stress. Resultaten pekar på möjligheten att utveckla strategier för att förbättra arbetsmiljön och stärka individens känsla av sammanhang. Samtidigt indikerar oväntade fynd komplexiteten i dessa samband och öppnar upp för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)