Sökning: "Kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1469 uppsatser innehållade ordet Kreativitet.

 1. 1. Strävandet efter en enhetlig organisationskultur: En kvalitativ fallstudie av Epidemic Sound

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Bengtsson; Hilmi Sediri; [2021-01-19]
  Nyckelord :Organisationskultur; tidshantering; rumslig flexibilitet; formell; informell; FWA; arbetseffektivitet; dynamisk; kreativitet; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka om den formella och informellaorganisationskulturen, med avseende på tidsmässig och rumslig flexibilitet, kan förenas utanatt hämma den interna arbetseffektiviteten mätt via de anställdas upplevda trivsel. I dennakvalitativa studie har det empiriska materialet samlats in genom flertalet intervjuer ochnoggranna observationer på två av företagets arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Zina Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER

 3. 3. Distansarbete - under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Layla Noroozy; Loucine Hakopian; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Covid-19; Krav och kontroll; Övervakning; Gränsdragning; Flexibilitet; Hälsoeffekter.;

  Sammanfattning : Sedan pandemins utbredning (Covid-19) har distansarbetet orsakat stora förändringar inom den organisatoriska strukturen. Med de uppdaterade rekommendationerna har Folkhälsomyndigheten uppmuntrat företag och organisationer att förlänga hemarbetet för de anställda. LÄS MER

 4. 4. Lärares digitala kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Max Weiland; Louis Secka; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; kunskapsöversikt; pedagogik; didaktik; bild;

  Sammanfattning : Skolverket har som ett mål att skolan skall forma digitalt kompetenta elever. Det innebär atteleverna ska lära sig behärska entreprenörskap, kreativitet samt förmåga att förstå hurdigitaliseringens påverkan på samhället (Skolverket, 2020). LÄS MER

 5. 5. Response : Tre metoder för låtskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Niklasson; [2021]
  Nyckelord :låtskrivning; kreativitet; popmusik; komposition; flow;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks tre metoder för låtskrivning. Dessa metoder utgår från tre olika sätt att skriva låtar på där utgångspunkterna är text, basgång eller rytm. Syftet handlar om att ta reda på vilka metoder som gynnar mig bäst i min kreativa process och vilken metod som ger mig mest flow. LÄS MER