Sökning: "enkätstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 3129 uppsatser innehållade ordet enkätstudie.

 1. 1. Sjuk, men fortfarande i tjänst - En kvantitativ studie om sex olika faktorers samvariation med sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Nilsson; Robin Gustavsson; [2023-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuknärvaro är ett fenomen när en anställd arbetar trots att dennes hälsotillstånd skulle ha rättfärdigat sjukfrånvaro. Sjuknärvaro har blivit ett allt vanligare forskningsområde på senare år då forskare och HR-praktiker börjat misstänka att det i längden är dyrare för organisationer jämfört med sjukfrånvaro. LÄS MER

 2. 2. Blir vi mindre lojala av att arbeta hemifrån? - En kvantitativ studie om distansarbetets påverkan på lojalitet till sin organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Folkesson; Stella Bouvin; [2023-09-07]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Lojalitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida arbetstagare inom tjänstemannasektorn upplevde en minskning i lojalitet gentemot sin arbetsgivare till följd av det obligatoriska distansarbetet som infördes under Covid-19 pandemin. Studien utgår från en definition av lojalitet som den anställdes vilja och engagemang i att hjälpa organisationen nå sina mål och tar avstamp i flera teorier kring den ömsesidiga skyldigheten som arbetsgivare och arbetstagare delar i att upprätthålla en god arbetsrelation. LÄS MER

 3. 3. Gro tillsammans. En kvantitativ studie om stadsodling & lokalt engagemang i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elin Ginstrup; Sissel Rosengren; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Stadsodling”; “Stadsnära Odling”; “Odlarförening”; “Gemenskapsodling”; “Lokalt engagemang”; “Stewardship”; “Platsanknytning”; “Platsidentitet”; “Social anknytning”;

  Sammanfattning : Stadsodling används alltmer som en strategi för att främja hållbar utveckling inom städer. Det kan även ses som en form av engagemang där specifika odlingsplatser ger upphov till starkare platsanknytning, som i sin tur kan leda till ökat lokalt engagemang och ‘stewardship’ för platsen och närområdet. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 5. 5. Slöjd på lika villkor? En enkätstudie om fysiska anpassningar i slöjdundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Elisabeth Bylund; [2023-01-25]
  Nyckelord :Fysisk anpassning; Likvärdighet; Slöjd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärare ser på och arbetar med fysiska anpassningar. För att få en överblick kring hur arbetet med denna form av anpassningar ser ut bland slöjdlärare har en enkät skickats ut med frågor som rör olika typer av fysiska anpassningar. LÄS MER