Sökning: "skolkurativt arbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skolkurativt arbete.

 1. 1. Skolkurativt arbete och Empowerment : En kvalitativ intervjustudie kring Empowerment och dess applicering inom skolkuratorns ramverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Audrina Handegard; Malin Langörgen; [2019]
  Nyckelord :social work; school counselors; empowerment; school; self-reinforcing; Sweden; socialt arbete; skolkurator; empowerment; skola; självstärkande; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se om det skolkurativa arbetet influeras av empowerment, det vill säga, om skolkuratorerna arbetar utifrån att stärka elevernas egen kapacitet. För att finna svar har fyra skolkuratorer från två olika kommuner, som är verksamma från grundskola till gymnasienivå intervjuas. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorers arbetsbelastning och stress -En kvalitativ studie utifrån skolkuratorers eget perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Hallin; Josefine Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Skolkurator; skolkurativt arbete; arbetsbelastning; stress; copingstrategier; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa förståelse kring hur sju kuratorer från fyra grund- och gymnasieskolor i Mellansveriges upplever sin arbetssituation, vad som kan bidra till stress, samt hur stress från arbetet hanteras genom copingstrategier. Detta ställs även i kontext med den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. Frihet under ansvar : - En studie om konstruktionen av det praktiska skolkurativa arbetet och skolkuratorernas handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Timur Kazakov; Fatima Kazakova; [2016]
  Nyckelord :Skolkurator; Handlingsutrymme; Elevhälsa; Skolkurativt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to deepen the knowledge about how the work of school counsellors is constructed in practice based on their discretion in relativity to the existing guidelines for school counsellors. The study aim to analyze the functions of school counsellors and their discretion regarding their work in chosen organization. LÄS MER

 4. 4. ”Vi kanske glömde ställa frågan till killarna…”- Skolkurativt stöd till killar med självskadebeteende: Definition, problembild och förståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rudina Kalici; Evelyn Wimarsson; [2014]
  Nyckelord :Self-harm; mental illness; self-harming among boys; school counsellor; gender-perspective; social constructivism; definition; gender; masculinity; femininity; Självskadebeteende; psykisk ohälsa; självskadebeteende bland killar; skolkurator; genusperspektiv; socialkonstruktionism; definition; könsroller; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : The main purpose for this study was to examine how boys with destructive and self-harming behaviour are perceived and comprehended by school counsellors and literature. The study assessed how boys who harm themselves are defined both in practice and in theory by using a social constructivist point of view and a gender perspective. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorers föreställningar om det skolkurativa arbetet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Sofia Nilsson; [2009]
  Nyckelord :School counsellor; school social work; time-geography; preventing work; restraining and promoting factors; Skolkurator; skolkurativt arbete; tidsgeografi; förebyggande arbete; hindrande och främjande faktorer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how some Swedish school counsellor’s describe their school social work and how they look at its content. Further more the aim is to look at what restraining and promoting factors the school counsellor’s experience in their working situation. LÄS MER