Sökning: "Makthierarki"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Makthierarki.

 1. 1. Makthierarki - hur påverkar den kvaliteten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Isac Andersson; William Quist; [2024-02-21]
  Nyckelord :Makthierarki; Lärare i fritidshem; Samverkan; Frontlinjebyrykrati; Kvalitet; Arbetsuppdrag.;

  Sammanfattning : Yrket lärare i fritidshem är det läraryrket som är den mest fristående och frigående av alla lärarpositioner. Detta kommer med sina problem, till exempel att deras planeringstid går till att hjälpa andra lärare istället för att utveckla fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i Engelska : En läromedelsanalys ur ett genusperspektiv för ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carl Nylander; Moa Larsson; [2023]
  Nyckelord :Engelskämnet; läromedel; värdegrund; genus; makthierarki;

  Sammanfattning : Läromedel används i hög grad i svenska skolor och kan ha ett innehåll som inte stämmer överens med Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets (Skolverket, 2022) värdegrund och lärare är de som i praktiken granskar läromedel. Detta gör att lärare behöver värdera om ett läromedel är lämpligt för den undervisning de vill bedriva. LÄS MER

 3. 3. ”Du kanske tror jag är någon dum blattebrud från orten?” : En kvalitativ studie om hur representationen konstruerar rasifierade skillnader i tv-serien Snabba Cash

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elvira Simonius; Tengström Ellen; [2022]
  Nyckelord :Representation; racialization; stereotypes; tv-series; Snabba Cash; Representation; rasifiering; stereotyper; tv-serier; Snabba Cash;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som avsikt att belysa och problematisera hur rasifierade maktstrukturer konstrueras i representationen av olika etniska grupper i svensk populärkultur. I uppsatsen analyseras den första säsongen av tv-serien Snabba Cash producerad av Netflix Sverige år 2021, med hjälp av en narrativ analys. LÄS MER

 4. 4. “Jag känner alltid att jag har varit den som sticker ut…” : - En etnografisk studie om hur yrkesverksamma inom medie- och underhållningsbranschen uppfattar mångfald och dess inflytande i aspekter om mediemakt, mediepåverkan och representation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marella Chamas Merei; Martina Lindman; [2022]
  Nyckelord :Mångfald; medie- och underhållningsbranschen; mediemakt; mediepåverkan; representation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad kunskap kring diskussionen om mångfaldens betydelse i medieproduktioner och mediearbete, i förhållande till aspekter om mediemakt, mediepåverkan och representation. Genom semi-strukturerade intervjuer med sju yrkesverksamma i medie- och underhållningsbranschen, med främst fokus inom dramaproduktioner för tv och film, är målsättningen att med hjälp av Kimberlé Crenshaws (1989) teori intersektionalitet, Vicki Mayers (2011) teori ‘The line’ (above the line/below the line) samt Pierre Bourdieus (1999) teori prekaritet att analysera respondenternas svar. LÄS MER

 5. 5. Att bevisa känslor : En kritisk diskursanalys av domar enligt 2 § LVU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Linde; Oskar Möller Staaf; [2021]
  Nyckelord :Emotional availability; The Care of Young Persons Special Provisions Act; Critical discourse analysis; Bristande känslomässig tillgänglighet; Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU ; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barnets rätt till känslomässigt tillgängliga föräldrar synliggörs i både handböcker, riktlinjer och prejudikat. Trots det finns ingen tydlig definition eller fastställande kring hur bristande känslomässig tillgänglighet ska tillämpas rättsligt. LÄS MER