Sökning: "Rahima Shareefi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rahima Shareefi.

  1. 1. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
    Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER