Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. Livsmedelsbranschen är en bransch som har en stor påverkan på vårt klimat vilket medför att de behöver ta ansvar för att bidra till ett bättre samhälle. Det finns dock en avsaknad av information kring hur företag ska implementera hållbarhet i sin traditionella ekonomistyrning vilket medför att det är väsentligt att studera och undersöka integreringen av hållbarhet i företagets övergripande strategi. Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur det balanserade styrkortets perspektiv implementeras i ett företags hållbarhetsstyrning och att undersöka hur de sociala och miljömässiga aspekterna, utifrån TBL, integreras i ett företags ekonomistyrning inom livsmedelsindustrin. Metod: En kvalitativ metod i form av en dokumentstudie har använts för att besvara studiens frågeställningar. Ett företag inom livsmedelsbranschen studerades där granskning av företagets dokument tillsammans med en efterföljande intervju utgjorde insamlandet av empirin. Resultat och slutsatser: Företaget använder inte direkt balanserat styrkort men utifrån granskning av företagets dokument och efter intervjun gick det att se att företaget använder samtliga fyra perspektiv i deras hållbarhetsstyrning. De integrerade både sociala och miljömässiga aspekter i deras hållbarhetsstrategi och fann det utmanande att leva upp till nationella krav samtidigt som världen är i ett ekonomiskt tufft läge. Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning hade kunnat gå ut på att studera fler företag inom livsmedelsbranschen tillsammans med fler omfattande intervjuer av personer på olika nivåer. Detta för att få en helhetsbild av branschens integrering av hållbarhet i deras ekonomistyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)