Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 11 - 15 av 474 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 11. Porträtterandet av den kristna kvinnan - En analys av läroböcker som använts i undervisningen inom religionsämnet för grundskolans senare år under perioden 1962–2014

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Manavrah Ahmed; Dalila Sliti; [2018]
  Nyckelord :Kristna kvinnan; Läroplaner; 1962; Religionskunskap och lärande; Lgr11; Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80; Lpo 94; Jämförande analys;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid där genusfrågor flitigt diskuteras i olika sammanhang. Samhällsdebatten kring #metoo-initiativet, både motståndet och själva initiativet, är ett bevis på hur aktuellt och viktigt detta ämne är för vår samtid. LÄS MER

 2. 12. Hur påverkas teknikundervisningen av lärarenskompetens och intresse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Anna-Karin Hörnell; [2018]
  Nyckelord :teknik; kompetens; teknikintresse; lgr 80; lpo 94; lgr 11; undervisning; årskurs 1-3; M;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärares utbildning, kompetens och intresseför teknik påverkar den undervisning som genomförs i teknikämnet. I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat sex lärare från tre olika skolor som ligger i samma kommun. LÄS MER

 3. 13. Arbetslagets funktion när det gäller bedömning och betygssättning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Birgitta Svensson; [2018]
  Nyckelord :förutsättningar; intellektuella funktionsnedsättningar; organisationspedagogik; pedagoger; samarbete.;

  Sammanfattning : När Lgr 11 infördes i grundsärskolan hamnade fokus på kunskapsutveckling och kunskapskrav mot den tidigare Lpo 94 som var mer inriktad på omsorg. När kraven höjdes genom den nya läroplanen så blev betyg och bedömningsfrågorna aktuella även på grundsärskolan. LÄS MER

 4. 14. Musikundervisningen i grundskolan:Statusfyllt kunskapsämne eller obligatorisk massterapi? : En studie av synen på musikämnet i kursplanerna från år 2000 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karl Wictorin; [2017]
  Nyckelord :Lgr 11; Lpo 94; discourse analysis; attitudes to the music subject; Lgr 11; Lpo 94; diskursanalys; perspektiv på musikämnet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka synsätt på musikämnet som framträder i den nya kursplanen för musik i grundskolan från år 2011, samt jämföra dessa synsätt med de som framträder i den äldre kursplanen från år 2000. Resultatet har uppnåtts genom en diskursanalys av de båda kursplanernas texter. LÄS MER

 5. 15. Följer matematikboken för årskurs 3 kursplanen? : En studie av det centrala innehållets representation i arbetsböcker för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Nyman; Dennis Pousette; [2017]
  Nyckelord :matematik; läroplan; innehållsanalys; komparativ analys; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka om och i vilken utsträckning införandet av Lgr 11 har förändrat kunskapsinnehållet i matematik från Lpo 94 och om det går att spåra denna förändring i arbetsböckerna som används i matematikundervisningen. De frågor som ställdes för att svara på syftet var hur ämnesinnehållet i kursplanen för matematik förändrats från Lpo 94 till Lgr 11, hur ämnesinnehållet i arbetsböcker för matematik i årskurs 3 förändrats från Lpo 94 till Lgr 11 samt hur och i vilken utsträckning den aktuella läroplanen tar sig uttryck i arbetsböcker för matematik. LÄS MER