Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 16 - 20 av 474 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 16. Mamma, pappa, barn : En kvalitativ läroboksanalys med fokus på familjekonstellationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ros; Stella Edlund; [2017]
  Nyckelord :familjekonstellationer; kärnfamilj; heteronormativitet; genus; normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka framställningen av familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus i läroplaner och läroböcker över tid. Undersökningen har avgränsats till att analysera det första kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo-94 och Lgr-11 samt åtta läroböcker i engelska som riktar sig mot årskurs fyra. LÄS MER

 2. 17. Miljöproblematik i skolans styrdokument : En jämförande analys av grundskolans läroplan -allmänna delen och geografiämnet i årskurs 7-9, från 60-talet fram till idag

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Malin Dahlgren; [2017]
  Nyckelord :Miljö; Miljöproblematik; Hållbar utveckling; Geografiundervisning; Läroplaner; Kursplaner;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar hur miljö och utveckling framställs i de svenska läroplanernas allmänna del (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11) samt kursplanerna för ämnet geografi i årskur 7-9. Syftet är att se de svenska läroplanernas framställning av miljöproblematik och förändringar över tid. LÄS MER

 3. 18. I vems hand ligger makten? : En undersökning av formuleringsarenans påverkan på transformeringsarenan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Wendel Örtqvist; [2016]
  Nyckelord :Betyg; bedömningsstöd; innehållsanalys; läroplansteori; reformer;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om reformen från 2011 om betyg i årskurs 6 påverkade läromedelsförfattarna för matematik i grundskolan. Särskilt studeras reformen påverkade dem att ändra innehållet i lärarhandledningar i matematik så som att lägga till eller utvidga avsnitten om bedömning och bedömningsstöd. LÄS MER

 4. 19. Läroböcker i matematik under åren 1986-1993 och 1998-2004 : Läroböckers innehåll sett i relation till nationella skolreformer och internationella undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Niklas Reinholdsson; Henrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Läroboksanalys; läroplansteori; matematik; reformer; TIMSS;

  Sammanfattning : 1980- och 1990-talet omfattades av flertalet reformer av skolan, såsom en ny läroplan, decentraliseringen och avskaffandet av den statliga läromedelsgranskningen, vilket kom att påverka bland annat matematikundervisningen. Under denna period genomfördes även TIMSS-undersökningar som testade elevers kunskaper i matematik. LÄS MER

 5. 20. Läroböcker och objektivitet i religionskunskap : En undersökning om objektivitet i svenska läroböcker i religionskunskap 1962- 2011

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Bjaaland; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats har varit att undersöka objektivitet som mål och idé i läroplaner ochläroböcker i religionskunskap med ett särskilt fokus på beskrivningarna av kristendomen.Först har jag undersökt objektivitet som mål och idé i de aktuella läroplanerna Lgr 62, 69, 80och Lpo 94. LÄS MER