Sökning: "Malin Hjort"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Hjort.

 1. 1. Kravställningar och språkförmågor : En analys av kursplaner i svenska tillhörande Lpo 94/Lgr11

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Malin Hjort; [2021]
  Nyckelord :styrdokument; kunskapskrav; läsförståelse; skrivförmåga; läroplansteori; PISA;

  Sammanfattning : I det här arbetet jämför jag kunskapskrav, syfte och målsättningar för språkförmågorna läsförståelse och skrivförmåga i de två kursplanerna för svenska tillhörande de två senaste läroplanerna Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 och Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Jag undersöker dessutom om någon av dessa två språkförmågor prioriteras i någon av kursplanerna. LÄS MER

 2. 2. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
  Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

  Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER

 3. 3. Prostitution : En litteraturstudie om kvinnors egna berättelser gällande processen in och ut ur prostitution.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Hjort; Malin Lindblad Wojcik; [2019]
  Nyckelord :entering prostitution; exiting prostitution; women in prostitution; genus; stigma; börja med prostitution; sluta med prostitution; prostituerade kvinnor; genus; stigma;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på mer om kvinnor i prostitution, främst om processen in och ut ur prostitution. Detta gjordes genom att läsa fyra böcker innehållande biografiskt material, tre böcker var skrivna av författarna själva och den fjärde av två författare som intervjuat prostituerade kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i den flerspråkiga förskolan : En studie om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Hjort; Malin Wernersson; [2019]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; samverkan; förskola; flerspråkighet; mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Intresset till denna studie grundade sig i de erfarenheter vi samlat på oss under vår verksamhetsförlagda utbildning där vi uppmärksammat en problematik men även en stor flexibilitet i förskollärarnas arbete gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Från Odyssén till Hasselas mentorskapsprogram - en kvalitativ studie om mentorskap utifrån nyinstitutionell teori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Isakson; Malin Skohg; [2015]
  Nyckelord :Translation; new institutionalism; mentoring; youth mentoring; social treatment program; social benefit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Ellen Isakson and Malin Skohg Title: From Odyssey to Hassela’s mentoring program – an empirical study of mentoring in a new institutional perspective [translated title] Supervisor: Torbjörn Hjort The purpose of this paper was to understand how Hassela’s mentoring program could be understood from the new institutional theory of translation. To understand this we have individually interviewed four mentors at Hassela’s mentoring program, two social caseworkers working with youths and one assistant director at the department for children and youth. LÄS MER