Sökning: "Decentralisering"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet Decentralisering.

 1. 1. Från centralisering till decentralisering - och tillbaka igen. En kritisk analys av Göteborgs Stads stadsdelsförändringar.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Hjort; [2023-01-24]
  Nyckelord :Omorganisation; Kommun; Centralisering; Decentralisering; Beslutsprocess; WPR; Social hållbarhet; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är bidra till ökad förståelse av varför stora omorganisationer genomförs i offentlig förvaltning, hur förändringarna konstrueras som önskvärda, vilka centrala motiv som driver förändringsprocesserna, vilka perspektiv som inte framträder lika tydligt samt hur arbetsmiljöperspektivet tas i beaktande. Metod: Uppsatsen består av en historisk dokumentstudie avseende beslutsunderlag för organisationsförändringar i Göteborgs Stad under tidsperioden 1987–2021. LÄS MER

 2. 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDERVISNING I HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP: UNDERVISNINGSSALENS UTFORMNING OCH UTRUSTNING : En enkätstudie bland verksamma lärare i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Chatarina Bengtsson; Viola De Carlo; [2023]
  Nyckelord :ramfaktorer; fysisk lärmiljö; lärandemål;

  Sammanfattning : Bakgrund Lärmiljön påverkar undervisning och lärande. Enligt Skollagen ska det i skolan finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att nå utbildningens syfte. Hem- och konsumentkunskap (HKK) har specifika lokal- och utrustningsbehov för att kunna nå lärandemålen. LÄS MER

 3. 3. Rektors roll i skolframgång vid låga kunskapsresultat : En kritisk diskursanalys av rektorers relation till skolframgång i socioekonomiskt svaga miljöer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Simonsson; [2022]
  Nyckelord :the role of principals; school improvement; school effectiveness; the Swedish Schools Inspec-torate; school segregation; rektors roll; skolframgång; skolförbättring; Skolinspektionen; skolsegregation;

  Sammanfattning : 2021 utkom Skolinspektionen med rapporten Långvarigt låga kunskapsresultat – Grundskolor som under 10 år haft en hög andel elever utan godkända betyg i alla ämnen. Svensk skola har sedan 1990-talet genomgått en decentralisering och marknadsanpassning. LÄS MER

 4. 4. ”Det demokratiska ledarskapet” : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap påverkas av organisationsstrukturen och kulturen i Arbetsförmedlingens pågående reform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Orest Resteljica; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Arbetsförmedlingen; organisationsstruktur; organisationskultur; ledarskap; chefer; ledare; hierarki byråkrati; centralisering; decentralisering.;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingen har under en lång tid arbetat för att minska arbetslösheten i Sverige. Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter som arbetar och ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. LÄS MER

 5. 5. Centralisering och decentralisering inom två svenska banker : En studie om centralisering och decentralisering samt dess inverkan på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jens Erkheikki; Surab Stanikzai; [2022]
  Nyckelord :centralisering; decentralisering; beslutsfattande; organisation;

  Sammanfattning : Företag omorganiserar sig med jämna mellanrum. Graden av centralisering och decentralisering skiftar ofta i samband med omorganisationer och hierarkiska nivåer tenderar tillkomma och försvinna. LÄS MER