Sökning: "Kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 14562 uppsatser innehållade ordet Kultur.

 1. 1. Sagor för framtidens kompetenta samhällsmedlemmar : En kvalitativ studie om litteratur som läromedel i förskolan och dess inverkan på barns aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Löf; Hanna Strömbäck; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Aktörskap; Läromedel; Fostran; Känslor; Moral; Förskola;

  Sammanfattning : Studien undersöker ”Tio små kompisböcker” som läromedel och bokseriens budskap för vad som anses viktigt för barn att lära sig samt hur det kan påverka barns aktörskap. Studien består även av intervjuer med förskollärare om hur och i vilket syfte de arbetar med bokserien i förskolans undervisning. LÄS MER

 2. 2. The Advertisement of Skin-Whitening Products : A Critical Discourse Analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Marina Gorgonio Brandt; [2022]
  Nyckelord :Filipino Identity; advertisement; CDA; skin-whitening;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Som lyckligast på idrottslektionen? : En kvantitativ studie om flow inom skolämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Alexander Samad; Emil Svanberg; [2022]
  Nyckelord :Flow; flowdimensioner; fysisk aktivitet; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna studie är att undersöka huruvida gymnasieelever upplever flow på lektionerna inom ämnet idrott och hälsa samt även undersöka huruvida elevernas fysiska aktivitet på fritiden är en påverkande faktor på deras upplevda flow. Studiens frågeställningar behandlade i vilken utsträckning förekommer flow bland gymnasieelever under idrottslektioner samt hur ser sambandet ut mellan elevernas upplevda flow på idrottslektionerna och deras fysiska aktivitet på fritiden? Metod För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Nudging – en anvendelig metode til forbedring af håndhygiejne compliance?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Trine Lyngby Petersen; [2021-11-22]
  Nyckelord :Nudging; Hand hygiene compliance;

  Sammanfattning : Introduktion: Håndhygiejne er vigtigste metode til afbrydelse smitteveje. Metoder der i dag benyttes til at øge sundheds personalers håndhygiejne er traditionel undervisning, med audit på viden og udførelse. Smittespredning sker imidlertid fortsat i betydelig omfang på sygehuse og udfordrer patientsikkerheden. LÄS MER

 5. 5. Kultur på intranätet: en kvalitativ studie av organisationskulturens påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Catharina Sauvolainen; [2021-10-27]
  Nyckelord :organisationskommunikation; intern kommunikation; organisationskultur; intranät;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur organisationskulturen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset påverkar medarbetarnas uppfattning av intranätet som kommunikationskanal. Dessutom studeras den roll som intranätet har för upprätthållandet och utvecklingen av den interna organisationskulturen. LÄS MER