Sökning: "Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 20248 uppsatser innehållade ordet Malmö.

 1. 1. Dialogens betydelse för flerspråkiga elever: Ett transspråkigt projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nagham Adnan; Wassan Ali; [2022]
  Nyckelord :Dialog; flerspråkiga elever; grupparbete; modersmål; muntlig interaktion; studiehandledare.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur språklärare och studiehandledare resonerar kring hur de tillsammans kan uppmuntra elever till att delta i den muntliga interaktionen som sker i klassrummet. Arbetet syftar till att besvara följande två frågeställningar;  Vad säger språklärare om hur de arbetar med muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet för att uppmuntra elevernas interaktiva förmåga?    Vad finns det för olika exempel på stöttning som är effektiva för att främja den muntliga interaktionen? För att undersöka hur lärare och studiehandledare arbetar med att främja den muntliga interaktionen genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 5 språklärare och 2 studiehandledare. LÄS MER

 2. 2. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 3. 3. Synliggörandet av elevhälsoarbetet i gymnasieskolors verksamhetsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Zetterqvist; [2022]
  Nyckelord :Elevhälsoarbete; Skolutveckling; Specialpedagogik; Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att granska tio gymnasieskolors verksamhetsplaner och prioriterade utvecklingsmål för året 2021. Målet med studien är att uppmärksamma och titta närmare på hur elevhälsoarbete och elevhälsans professioner lyfts fram i verksamhetsplanerna. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Skamkänslor vid arbetslöshet - En kvalitativ studie om arbetsmarknadssekreterares upplevelser och arbete med skamkänslor hos arbetslösa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Johnsson; Amanda Larsson; [2022]
  Nyckelord :shame; unemployment; department of employment; qualitative study; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyze how the social workers inthe organization of employment department in Malmö work with their clients feelings of shame. The focus of the study is unemployment in relation to feelings of shame. A qualitative method has been done by eight interviews with professionals at theorganization. LÄS MER