Sökning: "systemrisker"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet systemrisker.

 1. 1. Korsägande; ofta diskuterat, sällan observerat : En studie om korsägandets definition och förekomst i de svenska noterade fastighetsbolagen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alex Andersson; Hampus Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Real estate; Cross-ownership; Ownership-structure; Risk; Fastighetsbranschen; Korsägande; Ägandestruktur; Risk;

  Sammanfattning : Korsägande definieras som en horisontell ägarstruktur och strukturen har fått ett ökande intresse inom den svenska fastighetssektorn. Finansinspektionen och större branschmagasin inom branschen har lyft fram den ökade risk som korsägande innebär. LÄS MER

 2. 2. Skadeförsäkringsbolagens roll på den finansiella marknaden : En flerfallstudie av tidens påverkan på de svenska skadeförsäkringsbolagens riskhantering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Fredman; Daniel Hedfors; [2021]
  Nyckelord :Riskhantering; Risk; Finansiella risker; Skadeförsäkringsbolag; Systemrisker; finansiell stabilitet.;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att beskriva och analysera hur de svenska skadeförsäkringsbolagens arbete med riskhantering utvecklats från 2007 till 2019. Den teoretiska referensramen är utformad av tidigare forskning och teori kopplat till riskhantering och finansiell stabilitet. LÄS MER

 3. 3. Bitcoin & valutakonkurrens : En jämförande nyttoanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Bostedt; [2015]
  Nyckelord :Bitcoin; Valutakonkurrens;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker nyttan som uppfylls i bytesmedlet Bitcoin i förhållande till densvenska kronan i allmänhet och de makroekonomiska konsekvenserna av sådannyttouppfyllelse i synnerhet. Undersökningen utgår från att nyttan som kan härledas urpengar kommer av dess inneboende kvalitéer, främst i form av dess möjligheter att bevaravärde i samt dess möjligheter att generera låga transaktionskostnader. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och Finansinspektionen avseende finansiell stabilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Källmén; [2010]
  Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finansiella systemet spelar en central roll i ekonomin. Särskilt banker innehar en viktig roll i allokeringen av finansiella resurser och intar en central position i betalningsmekanismen för hushåll, företag och myndigheter. LÄS MER

 5. 5. Några utvecklingslinjer gällande kreditgivarens ansvar på marknaden för konsumentkrediter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Neftalin; Nils Olofsson; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Kredit- och säkerhetsrätt; Bankrätt; Civilrätt; oklassificerad; Rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det ansvar som åläggs kreditgivare på konsumentkreditmarknaden ur ett antal olika perspektiv. Studien berör näringsrättsliga och privaträttsliga rättsområden och studerar relationen mellan dessa. Konsumenternas kontakt med krediter är idag mer frekvent än tidigare. LÄS MER