Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt, socialkonstruktionistiskt perspektiv och undersöker en myndighets Facebookinlägg genom en kvalitativ textanalys. Uppsatsen antar ett integrerat teoretiskt ramverk av Rhetorical Arena Theory och Framingteorin. Således utgörs analysen av en makro- och en mikroanalys. Makroanalysen illustrerar teman och interaktionsmönster inom kriskommunikationen och konstaterar myndighetens kriskommunikation som paradoxal. De mikroanalytiska observationerna avslöjar olika tolkningsramar och att dubbelkrisen utgörs av en dubbelmoral. Sammantaget visar analysen på en inkongruens mellan de framträdande rösternas tolkningsramar och att dynamiken mellan dessa övervägande präglas av en intressekonflikt. Analysen indikerar att ett misslyckande att ta flerstämmiga perspektiv i beaktande kan limitera en myndighets kriskommunikation och innebära implikationer på dess förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)