Sökning: "Elin Passchier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Passchier.

  1. 1. Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Elin Passchier; Julia Aspevall; [2021]
    Nyckelord :kriskommunikation; dubbelkris; andraordningsrisk; myndigheter; retorisk arena; framing; Facebook; offentlig verksamhet; förtroende; pandemi; crisis communication; double crisis; institutional risk; government; rhetorical arena; public sector; public trust; pandemic; Social Sciences;

    Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. LÄS MER