Sökning: "Civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet Civilrätt.

 1. 1. En kritisk studie av Högsta domstolens tillämpning av ställningsfullmakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Mertens; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; avtalsrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ställningsfullmakt är en viktig fullmakt som kommer till uttryck i 10 § andra stycket avtalslagen. Enligt regeln kan en person vara behörig att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning på grund av att fullmäktige intagit en viss ställning genom avtal med huvudmannen. LÄS MER

 2. 2. Om narrativ beviskravslära vid domstols prövning av komplexa orsakssamband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Hallén; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; narrativ; beviskravslära; bevisvärdering; orsakssamband; beviskrav; bevisvärdemetoden; relative; plausibility; theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många kommersiella avtalsförhållanden är komplexa, och då tvist avseende fel i avtalsprestationen uppstår måste käranden bevisa ett orsakssamband mellan svarandens agerande och skadan. Detta försvåras ofta av avtalsförhållandets långvarighet såväl som att det ofta finns flera möjliga alternativa orsaker till skadan. LÄS MER

 3. 3. Skadestånd vid offentlig upphandling – särskilt om regelöverträdelsen som ansvarsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Strandborg; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; skadeståndsrätt; upphandlingsrätt; upphandlingsskadestånd; public procurement law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett rekvisit som ska vara uppfyllt för att skadestånd baserat på LOU ska komma i fråga är att det skett en regelöverträdelse, dvs. att en upphandlande myndighet har brutit mot en bestämmelse i LOU. LÄS MER

 4. 4. Om skälig tolkning och tolkning av skälighet - En analys av sambandet mellan skälighet och den gemensamma partsviljans betydelse i avtalstolkningen och generalklausulen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Reimer; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Skälighet; Oskälighet; Tolkning; Avtalstolkning; Generalklausulen; Avtalsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen tar upp sambandet mellan skälighet och den gemensamma partsviljan inom ramen för jämkning och avtalstolkning. Frågeställningarna innefattar främst i vilken mån som partsviljan beaktas inom ramen för jämkning, samt i vilken mån skälighetsöverväganden görs inom ramen för avtalstolkning. LÄS MER

 5. 5. Mutor ur ett civilrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Karin Sindahl; [2018]
  Nyckelord :Mutor; korruption; anti-korruption; avtal; skadestånd; mutbrott; civilrätt; mutavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Korruption handlar om att på ett otillbörligt sätt påverka beslutsprocesser i samhället för egen eller annans vinning. Denna uppsats behandlar mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. Bakom varje fullbordad muttransaktion mellan en givare och en tagare föreligger ett mutavtal. LÄS MER