Sökning: "insolvensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet insolvensrätt.

 1. 1. Europeiska unionens arbete mot en samordnad insolvensrätt : Några kritiska harmoniseringseffekter och rättssäkerhetsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Ottosson Bixo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nyttomaximering, ett skuldfyllt begrepp? - Om konkursförvaltarens åtgärder avseende konkursfordringarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isac Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; insolvensrätt; konkurs; konkursförvaltning; associationsrätt; konkursrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En konkurs syftar till att fördela gäldenärens tillgångar till borgenärerna. Detta sker utefter fordringarnas storlek och prioritet. I varje konkurs utses en förvaltare som har i uppdrag att avveckla tillgångarna och fördela medlen till borgenärerna. LÄS MER

 3. 3. Retentionsrätt av lösa saker och immaterialrätter – En borgenärs dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowe Lossing; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; sakrätt; retentionsrätt; detentionsrätt; preskription; köplagen; konnexitet; panträtt; äganderättsförbehåll; patent; CISG; handelsbalk; förmånsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns ett antal faktorer som krävs för att en ekonomi ska kretsa fritt utan störningar eller stagnation. Några av dessa faktorer är förstås på nationalekonomisk basis, andra är juridiska. LÄS MER

 4. 4. Tillägnelse av pantsatta aktier - Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hjörneby; [2020]
  Nyckelord :Sakrätt; EU-rätt; Insolvensrätt; Panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 37 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) stadgar att avtal om förverkande av pant är ogiltiga. Syftet med bestämmelsen är att skydda gäldenären mot situationer där maktobalansen mellan den presumtiva pantsättaren och panthavaren är väldigt stor. LÄS MER

 5. 5. En harmoniserad rekonstruktionslagstiftning - En analys av direktiv 2019/1023/EU inverkan på borgenärsskyddet vid företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Timothy Andersson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; EU-rätt; Rättsekonomi; Insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen (1996:723) om företagsrekonstruktion infördes med syftet att erbjuda ett alternativ till konkurs för de företag som i grunden är livskraftiga och har möjlighet att rekonstrueras för att fortsätta sin verksamhet. Lagstiftningen har dock inte varit en succé och kritiken mot förfarandet har i vissa avseenden varit omfattande. LÄS MER