Sökning: "insolvensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet insolvensrätt.

 1. 1. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 2. 2. Den statliga lönegarantin - Förbättringsåtgärder för ett minskat missbruk av lönegarantisystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Lu; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; insolvensrätt; obeståndsrätt; konkurs; lönegaranti; statlig lönegaranti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den statliga lönegarantin är en skyddslagstiftning som ger arbetstagare rätt till ersättning om arbetsgivaren går i konkurs. I en granskande rapport från Riksrevisionen framkommer det att 6–9 % av utbetalt garantibelopp utgörs av misstänkt missbruk av lönegarantin. LÄS MER

 3. 3. Europeiska unionens arbete mot en samordnad insolvensrätt : Några kritiska harmoniseringseffekter och rättssäkerhetsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Ottosson Bixo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyttomaximering, ett skuldfyllt begrepp? - Om konkursförvaltarens åtgärder avseende konkursfordringarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isac Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; insolvensrätt; konkurs; konkursförvaltning; associationsrätt; konkursrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En konkurs syftar till att fördela gäldenärens tillgångar till borgenärerna. Detta sker utefter fordringarnas storlek och prioritet. I varje konkurs utses en förvaltare som har i uppdrag att avveckla tillgångarna och fördela medlen till borgenärerna. LÄS MER

 5. 5. Retentionsrätt av lösa saker och immaterialrätter – En borgenärs dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowe Lossing; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; sakrätt; retentionsrätt; detentionsrätt; preskription; köplagen; konnexitet; panträtt; äganderättsförbehåll; patent; CISG; handelsbalk; förmånsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns ett antal faktorer som krävs för att en ekonomi ska kretsa fritt utan störningar eller stagnation. Några av dessa faktorer är förstås på nationalekonomisk basis, andra är juridiska. LÄS MER