Sökning: "Ethereum"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Ethereum.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. Cryptocurrency Market Anomalies: The Day-of-the-week Effect : A study on the existence of the Day-of-the-week effect in cryptocurrencies and crypto portfolios.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Robin Hinny; Dorottya Kata Szabó; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Day-of-the-week Effect; Cryptocurrency portfolios; Efficient Market Hypothesis; Bitcoin; Market Anomaly; Rolling regressions; The Markowitz model;

  Sammanfattning : This research paper studies the Day-of-the-week effect in the cryptocurrency market. Using multiple regression, we analyze the effect using 12 counterfactual optimized portfolios of the cryptocurrencies, as well as the 10 cryptocurrencies alone. LÄS MER

 3. 3. Cryptocurrency Acceptance Level : Adoption and Effect

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Stanakzai Shabier; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Acceptance level;

  Sammanfattning : This study discusses the acceptance level of cryptocurrency in countries of the world. Study takes a deep dive on what does affect the acceptance level of cryptocurrency and what should be expected if same changes would to happen in countries income level, technological level, financial level, and education level. LÄS MER

 4. 4. Performance of Digital Currency and Improvements : An analysis of current implementations and the future of digital currency

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Currency; Bitcoin; Ethereum; Tether; Central Bank Digital Currency; Cryptocurrency; Digital Currency; Efficiency; Scalability; Usability; Security; Stability; Improvements; Valuta; Bitcoin; Ethereum; Tether; Centralbanks digital valuta; Kryptovaluta; Digital valuta; Effektivitet; Skalbarhet; Användbarhet; Säkerhet; Stabilitet; Förbättringar;

  Sammanfattning : Currency has changed a lot, and the introduction of the Internet sped up the evolution of the currency. Digital currency introduced many benefits compared to physical currencies. Ideas such as cryptocurrencies work as an option for other means of payment. LÄS MER

 5. 5. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER