Sökning: "NIls Johnsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden NIls Johnsson.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner efter Coronary Artery Bypass Graft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nils Pettersson; Gabriella Johnsson; [2014]
  Nyckelord :CABG; risk factors; postoperative; infections; CABG; riskfaktorer; postoperativ; infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner [PSI] är en allvarlig komplikation och ett hälsoproblem som orsakar lidande för patienten. Såsom vid alla operativa ingrepp förekommer en risk att få PSI i operationssåret/-såren efter Coronary Artery Bypass Graft [CABG], men det finns redan en rad kända riskfaktorer som ökar risken för PSI. LÄS MER

 3. 3. IT-investeringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John-Peter Berntsson; Chadi Barakat; Andreas Johnsson; [2005]
  Nyckelord :IT-investering; IKEA; beslutskriterier; klassificering; kategorisering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats studerar förekomsten av olika typer av IT-investeringar. Detta görs inom ramen för en tidigare framtagen klassificeringsgrund för denna typ av investeringar. Klassificeringsgrunden är framtagen av Thomas Falk och Nils-Göran Olve och presenteras i deras bok IT som strategisk resurs. LÄS MER

 4. 4. Är företagsförvärv lönsamt på lång sikt? - En studie av aktiekursutvecklingen till följd av uppköp på svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bengt Johnsson; Nils Janlöv; [2002]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Event-study; Lång sikt; Avvikelseavkastning; Betalningssätt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall företag som gör uppköp genererar en avvikande avkastning för sina aktieägare på lång sikt och hur olika faktorer påverkar aktiekursens utveckling efter ett uppköp. För att undersöka detta genomför vi en kvantitativ studie över aktiekursutvecklingen till följd av uppköp under en treårsperiod. LÄS MER