Sökning: "Organisationsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet Organisationsförändring.

 1. 1. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Etnografi; Fallstudie; Lärande; Organisationsför- ändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur; LEAN; Bilindustri; Ledarskapsutbildning; Möteskultur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Det frånvarande ledarskapet : En kvalitativ undersökning om ledarskapet under en omorganisering i en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Johansson; Malin Wennberg; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; förändring; omorganisering; arbetsförmedlingen; chef; medarbetare;

  Sammanfattning : När det skall genomföras en organisationsförändring i en offentlig verksamhet kan det bero på att verksamheten vill moderniseras och effektiviseras. En organisationsförändring kan vara känslig för personalen som det drabbar och det kan exempelvis uppstå oroligheter för att informationen kan brista på flera sätt. LÄS MER

 3. 3. Beslutsprocesser inför implementering av aktivitetsbaserat arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Kvick; Viktoria Sakic; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat arbete; beslutsprocess; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Flexibla kontor där medarbetarna kan röra sig mellan olika ytor som anpassas efter olika aktiviteter, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt populärare bland organisationer i Sverige. Denna studie ämnar ge en djupare förklaring till vilka faktorer som ligger till grund för en beslutsprocess när organisationer väljer att göra om den befintliga verksamheten till en aktivitetsbaserad arbetsplats, trots att det finns påvisade arbetsmiljörisker kring detta arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. EN OMORGANISATION UR ETT LEDNINGSPERSPEKTIV : UPPLEVELSER AV PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ UNDER EN PÅGÅENDE OMORGANISATION

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Betty Gunes; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; psychosocial work environment; demand; control; support and resources; Organisationsförändring; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd och resurser;

  Sammanfattning : Omorganisationer har blivit allt vanligare och påverkar majoriteten av anställda och deras psykosociala arbetsmiljö, både medarbetares men också chefers. Syftet med studien var att undersöka hur ledningsgruppen i ett företag upplevde en organisationsförändring samt hur förändringen påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Vad är medarbetarnas uppfattning om de utmaningar som uppkommer vid implementering av ett coachande ledarskap? : En fallstudie av ett medelstort svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Henning Johansson; Niklas Larsson; [2020]
  Nyckelord :Coachande ledarskap; coaching; organisationsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Ledarskap beskrivs som en kritisk framgångsfaktor för en organisation och har därför varit ett omdiskuterat område under en lång period. Inom ledarskapsgenren finns coachande ledarskap som har fått stor uppmärksamhet i tidigare forskning. LÄS MER