Arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Syftet med studien var att studera förskollärares arbete med fysisk aktivitet i undervisningen.Studiens fokusområde berör ämnet fysisk aktivitet och är en fördjupning i förskollärarens arbetemed fysisk aktivitet i den planerade och spontana undervisningen. Studien har utgångspunkt idet sociokulturella perspektivet med en kvalitativ ansats där en kombination av intervjuer ochobservationer har använts. Genom en kvalitativ intervjustudie med fyra deltagandeförskollärare som informanter belyses förskollärarens syn och uppfattningar av arbetet medfysisk aktivitet i förskolans utbildning. Resultatet för studien visade utifrån observationernavikten av att förskolläraren intar en aktiv roll och ett aktivt deltagande i planerade och spontanaundervisningssituationer. Detta genom att ett större engagemang och intresse för aktivitetenvisades hos de deltagande barnen, vilket gjorde undervisningen mer meningsfull. Resultatetutifrån de kvalitativa intervjuerna framförde vikten av att utföra fysisk aktivitet i den planeradeoch den spontana undervisningen. Utifrån intervjuerna framkom betydelsen av att inta en aktivroll i undervisningen då det påverkar arbetet med fysisk aktivitet i sin helhet. Slutsatsen förstudien var att en medvetenhet om fysisk aktivitet krävs för att möjliggöra planeradundervisning av fysisk aktivitet. Studien visar bland annat att fysisk aktivitet i förskolansverksamhet inte alltid är en självklarhet och att den inte får den plats i den planeradeundervisningen den bör ha. Att inta en aktiv roll som förskollärare i undervisningssituationerför fysisk aktivitet främjar undervisningen till det bättre.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)