Sökning: "health literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden health literacy.

 1. 1. Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Strandh; Camilla Lindeborg; Joanna Taavela; [2020]
  Nyckelord :Health; overweight; pedagogy; physical activity and physical literacy.; Fysisk aktivitet; hälsa; pedagogik; physical literacy och övervikt.;

  Sammanfattning : Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. LÄS MER

 2. 2. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER

 3. 3. Utrikes födda kvinnor in i ett projekt och ut i samhället : En kvalitativ studie kring projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Törngren Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; Folkhälsa; Health Literacy; Projekt; Utrikes födda kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generellt sett har utrikes födda individer sämre hälsa jämfört med individer födda i Sverige. Utrikes födda kvinnor rapporterar lägre självskattad hälsa samt en låg grad av sysselsättning. Utbildning är en friskfaktor och arbetslöshet är en riskfaktor för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Transplanterade Patienters Upplevelse av Välmående och Mental Hälsa efter Transplantation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Maria Ohm; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; Mental hälsa; organtransplantation; Systematisk litteraturstudie; Välmående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som väntar på en organtransplantation och som transplanteras har en lång och nära kontakt med sjuksköterskor och transplantations-koordinatorer. Svår sjukdom och väntan på ett nytt organ innebär en stor påfrestning och efter transplantationen väntar en livslång uppföljning och medicinering. LÄS MER

 5. 5. Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Vidarah Nimar; [2019-01-07]
  Nyckelord :healthcare seeking behaviour; immigrant; public health; health literacy;

  Sammanfattning : Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. LÄS MER