Sökning: "Matti Panteón"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matti Panteón.

  1. 1. När fakta ska läras in. En kvantitativ och kvalitativ studie av ord i biologiämnet och högstadieelever med svenska som andraspråk

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Matti Panteón; [2023-08-18]
    Nyckelord :ordkunskap; ordförråd; svenska som andraspråk; läromedelstexter; läsförståelse; biologi;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två delstudier. Delstudie ett undersöker elever som läser svenska som andraspråk och hur väl eleverna anger sig förstå ett antal ord i en lärobok i biologi för grundskolans senare del. Delstudie två undersöker om flertydighet är ett hinder för läsförståelsen hos samma grupp av elever. LÄS MER