Sökning: "legitimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1335 uppsatser innehållade ordet legitimitet.

  1. 1. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
    Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hotenmot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkanpå naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sinlegitimitet hos intressenter. LÄS MER

  2. 2. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
    Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

  3. 3. ”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till”

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Saida Charafi; Kerstin Haglund; [2021-08-18]
    Nyckelord :specialpedagog; profession; yrkesroll; uppdrag; tvärprofessionellt; professionsteori;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken syn de professioner som ingår i den samlade elevhälsan hade av specialpedagogens profession, yrkesroll och uppdrag. Studien ämnade också att undersöka hur professionerna upplevde arbetet i ett tvärprofessionellt team. LÄS MER

  4. 4. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
    Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram.Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitetMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektiveföretagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

  5. 5. VARFÖR FÅR FÖRÄNDRINGSARBETE INTE FÄSTE? En kritisk studie över Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Amelia Månsson; [2021-06-11]
    Nyckelord :Planerad förändring; Översättning; Kritisk reflektion; Världskulturmuseerna; Hållbarhetsidéer;

    Sammanfattning : Organisationsförändring är en av de mest utforskade delarna inom organisationsforskningen. Idag finns det tusentals modeller och anvisningar om hur en framgångsrik förändring genomförs. Trots detta beräknas tre fjärdedelar av alla förändringsförsök inte uppnå de ursprungliga målen med förändringen, de får helt enkelt inte fäste. LÄS MER