Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet.   Metod: För att uppfylla studiens syfte har vi använt ett hermeneutiskt synsätt och en deduktiv forskningsansats där genomförandet har baserats på en kvalitativ empiriinsamling som bestått av intervjuer. Empiriska data analyserades sedan med hjälp av narrativ analys.   Resultat & slutsats: Studien visar på att den största utmaningen för företag är att mäta och hitta en direkt länk mellan CSR och lönsamhet. Vidare finner vi att implementering av CSR i affärsstrategin hjälper att påvisa indirekt samband mellan CSR och lönsamhet.   Bidrag: Studien tillför ett teoretiskt bidrag till befintlig forskning som menar på att företag bör lägga ner resurser på att identifiera vad CSR innebär för dem och sedan sätta relevanta mål utifrån det. I det teoretiska bidraget menar vi även på att styrkonceptet (S)BSC bör utökas för att inkludera fokus på kommunicerbarhet eftersom det är en nyckelpunkt för sambandet mellan CSR lönsamhet. Studien presenterar även ett praktiskt bidrag som riktar sig till de yrkesverksamma där vi uppmuntrar företag att formulera en vision som inkluderar CSR och integrera det i affärsstrategin. Samt att fokusera på “what gets valued gets done”, istället för “what gets measured gets done”. Det vill säga rikta bort fokus från mätbara mål och istället fokusera på kommunicerbara mål för CSR.   Förslag till fortsatt forskning: Vi ser det intressant att vidare studera hur kommunicerbara mål för socialt ansvar kan identifieras och formuleras. Detta eftersom befintlig forskning fokuserar på mätbara mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)