Sökning: "skelettjord"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet skelettjord.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Skelettjordskonstruktioner - En undersökning av dess funktion med hydraulisk modellering i MIKE URBAN+

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Carl Edström; [2020]
  Nyckelord :MIKE URBAN ; skelettjord; dagvattenhantering; urban hydrologi; hydraulisk modellering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanisering med växande och tätare städer i kombination med klimatförändring som förväntas kunna ge extremare väder kräver ett smart markanvändande där flera funktioner kan uppfyllas på samma yta. Ett exempel på en multifunktionell anläggning är skelettjordskonstruktioner som har en bärförmåga som hanterar ovanliggande laster, skapar gynnsamma förhållanden för träd och hanterar dagvatten med rening och fördröjning. LÄS MER

 3. 3. Analys av lösningar för att minska tillskott av dräneringsvatten till spillvattensystem : En fallstudie i Örnsköldsviks kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Zakrisson Tina; [2020]
  Nyckelord :Additional water; drainage water; stormwater management; infiltration; wastewater systems; tillskottsvatten; dräneringsvatten; dagvattenhantering; infiltration; spillvattensystem;

  Sammanfattning : Avledningen av dräneringsvatten från husgrunder sker idag främst via spillvattensystemet. Eftersom det är ett konstant tillskott bidrar husgrundsdräneringar, sett över en längre tid, med stora volymer vatten. LÄS MER

 4. 4. Att leda dagvatten till trädgropar i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Brinck; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; gatuträd; växtbädd; skelettjord;

  Sammanfattning : Träd i stadsmiljö utsätts för flera faktorer som påverkar dem negativt och sänker deras vitalitet. En av faktorerna är brist på vatten. Samtidigt fortsätter de hårdgjorda ytorna i städerna att breda ut sig, vilket också ökar mängden dagvatten som inte kan infiltreras. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2019]
  Nyckelord :biokol; kolmakadam; dagvattenhantering; stadsträd;

  Sammanfattning : Klimatförändringar tros öka risken för översvämningar och plötsliga skyfall i Sverige. Detta i kombination med att allt fler ytor i städer är hårdgjorda och att VA-ledningar avsedda för dagvatten är underdimensionerade gör dagvattenhantering till en viktig fråga i planeringen av städer. LÄS MER