Sökning: "naturvård"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet naturvård.

 1. 1. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Larsson; [2022]
  Nyckelord :changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Sammanfattning : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. LÄS MER

 2. 2. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 3. 3. Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning : en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Nygårdh; [2022]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Mosippa; naturvård; naturvårdsbränning; Spring Pasque Flower; prescribed burning; nature conservation; nature conservation actions;

  Sammanfattning : Spring Pasque Flower, Pulsatilla vernalis (L.) Mill, is a perennial plant which grows in open and sandy pine forests. It is considered sensitive to competition and in need of repeated disturbances. In Sweden P. LÄS MER

 4. 4. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elisabeth Lindström; [2021]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; Västerbotten; Bjurholm; kulturarv; villaträdgård; naturvård; hushållsodling; sommarrum;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet görs en jämförelse mellan årtiondenas ideal och praktik i en villaträdgård mellan 1950- 1980. Arbetet delas upp i tre delar med en utvald trädgård som utgångspunkt för praktiskt exempel och litteratur; i form av trädgårdshandböcker som använts av ägarna till trädgården, som ideal och metodiskt verktyg. LÄS MER

 5. 5. Reptilförekomster och kopplingar till miljöfaktorer på Billingen : Inventering av reptilfauna med artificial cover objects på lokal nivå i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maja Carlquist Segell; [2021]
  Nyckelord :Reptiles; Environmental factors; Artificial Cover Objects; ACO; Occurrence; Survey success; Conservation; Sweden; Billingen; Common lizard; Viviparous lizard; Slow worm; Grass snake; Common adder; Reptiler; Miljöfaktorer; Artificial Cover Objects; ACO; Förekomst; Inventeringsframgång; Naturvård; Sverige; Billingen; Skogsödla; Kopparödla; Snok; Huggorm;

  Sammanfattning : Förlust av biologisk mångfald är den planetära gräns som överskrids mest, och medför bland de största hoten mot biosfärens integritet. Reptiler är funktionella delar i ekosystem, men habitatförlust, förändrad markanvändning och klimatförändringar orsakar globala populationsminskningar. LÄS MER