Rör det sig i klassrummet? En intervjustudie om 12 lärares syn på daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om vilka olika synsätt det finns bland lärare påfysisk aktivitet i skolan. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftetutifrån tre frågeställningar som i tur och ordning berör hur lärare ser på daglig fysiskaktivitet inom ramen för hela skoldagen, om lärares undervisning innehåller fysiskainslag och om dessa inslag i så fall är kopplade till undervisningsinnehållet eller enseparat aktivitet, samt vilka möjligheter och hinder lärare ser med att i sinundervisning implementera läroplanens skrivning om att skolan ska sträva efter atterbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.Teori: De teoretiska utgångspunkter som har legat till grund för denna uppsats ärBronfenbrenners ekologiska systemteori och tanken om att olika system och nivåer, såsom stat, huvudman, familj, grannskap och kamratgrupp, på olika sätt påverkarskolans och lärares arbete med att främja daglig fysisk aktivitet i skolan. Därtill hartvå specialpedagogiska perspektiv använts, det kategoriska och det relationella, vilkaockså kopplats till en patogen och en salutogen inriktning på hälsa.Metod: En kvalitativ metod i form av intervjuer användes och totalt intervjuades 12 läraresom arbetar på låg- och mellanstadiet i tre olika kommuner.Resultat: Lärarna i studien anser att läroplanens skrivning ”Skolan ska även sträva efter atterbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” är öppen förtolkning. Att eleverna erbjuds att röra på sig under raster och lektioner i idrott ochhälsa är ett sätt att tolka läroplanen, ett annat att den fysiska aktiviteten även ska varaen del av lektionerna.Majoriteten av lärarna i studien använder sig i större eller mindre utsträckning avfysisk aktivitet i sin undervisning. Det vanligaste fysiska inslaget under lektionerna ärnågon form av rörelsepaus som inte är kopplad till undervisningsinnehållet och fleralärare uttrycker att de tycker att det är svårt att koppla den fysiska aktiviteten tillundervisningen i de teoretiska ämnena.Flertalet av lärarna i studien ser stora möjligheter med att använda sig av fysiskaktivitet i sin undervisning eftersom det är de själva som i stor utsträckning planerarsin verksamhet och undervisning. Många ser fördelar med den fysiska aktiviteten iform av exempelvis piggare och mer koncentrerade elever som lättare tar till sigundervisningen. De hinder som lärarna kan se med att implementera läroplanensskrivning om fysisk aktivitet i sin undervisning är exempelvis sin egen kompetens,tidsaspekten, en lärmiljö som är möblerad för stillasittande och omotiverade elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)