Sökning: "naturreservat"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet naturreservat.

 1. 1. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonathan Peterson; [2020]
  Nyckelord :Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. LÄS MER

 2. 2. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 3. 3. Rishägn : ett möjligt alternativ som beteskydd vid plantering?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Karin Lidwall; [2019]
  Nyckelord :Quercus robur; Crataegus spp; beteskydd vid plantering; beteskador; fältförsök;

  Sammanfattning : Browsing damages is an increasing problem in Swedish forests, the same as for other countries in Europe. Oak, one of the noble broadleaved trees in Sweden, is also one of the most browsed tree species. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsköpares värdering av skyddad skogsmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristin Malmqvist; Jonna Sundin; [2019]
  Nyckelord :Forest property; nature conservation; forest protection; forest owner; Skogsfastighet; naturreservat; biotopskyddsområde; skyddad skogsmark; fastighetsägare;

  Sammanfattning : I Skatteverkets fastighetstaxering 2017 infördes ett nytt ägoslag för skogsmark. Mark skyddad av biotopskyddsområde eller naturreservat går nu som ägoslaget produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. Eftersom detta är ett relativt nytt ägoslag saknas underlag som kan stödja värdering vid fastighetstaxering. LÄS MER

 5. 5. Smycket av ett biologiskt kulturarv eller en utdöende epok? : en återinventering av hamlade träd i nordöstra Skåne 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Morgan Hillethan; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; hamlade träd; löväng; nyhamling; inventering; naturreservat; kulturreservat; biologiskt kulturarv;

  Sammanfattning : Forskning och studier om hamlade träd och lövängar har varit något begränsad p.g.a. att de spår som syns i våra marker endast hyser ett fåtal rester. LÄS MER