Sökning: "naturreservat"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet naturreservat.

 1. 1. Tillgänglighetsanordningar - En jämförelse mellan Tivedens nationalpark och Varbergaskogens naturreservat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Post; [2021-06-21]
  Nyckelord :sustainable tourism; national park zonation visitors; recreation; forest; climate; hållbar turism; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Intressekonflikter kring prioriterade vattenresurser enligt regional vattenförsörjningsplan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Viklund; [2021]
  Nyckelord :Stockholms regionala vattenförsörjningsplan; vattenskyddsområde; skyddszoner; ersättning vid försvårad markanvändning.;

  Sammanfattning : I Stockholms regionala vattenförsörjningsplan har vattenresurser i Stockholmsregionenundersökts och prioriteras utifrån deras betydelse för länets vattenförsörjning nu och i framtiden. Sex av de högprioriterade vattenresurserna i Norrvattens verksamhetsområde har valts ut eftersom de saknar befintligt vattenskydd eller har vattenskydd som behöver revideras. LÄS MER

 3. 3. Kärnsvampar på ask och skogsalm i Vårdsätra naturreservat

  Kandidat-uppsats, SLU/Swedish Species Information Centre

  Författare :Karl Soler Kinnerbäck; [2021]
  Nyckelord :kärnsvampar; pyrenomyceter; skogsalm; ask; almsjuka; askskottsjuka; nedbrytningsgrad;

  Sammanfattning : Almsjuka och askskottsjuka är två svampsjukdomar som kan få stora konsekvenser för arter knutna till skogsalm Ulmus glabra och ask Fraxinus excelsior i Sverige. Det svenska almbeståndet är kraftigt reducerat och en stor del av askarna är infekterade. LÄS MER

 4. 4. Tätortsnära natur- och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Marianne Berg Olsson; [2021]
  Nyckelord :Naturreservat; Hållbar utveckling; Skyddade grönområden; Ekologiska värden; Exploatering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har kommit att bli en viktig utgångspunkt inom samhällsplanering och markanvändning. Lagar som ingår i Plan- och bygglagen och Miljöbalken utgår ifrån de regler och bestämmelser som behövs föratt kunna värna om den hållbara utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Gunnar Gredeby; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. LÄS MER