Sökning: "Strategisk effektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Strategisk effektivitet.

 1. 1. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER

 2. 2. Lässtrategier hos elever i skolåren 9-12 : En systematisk litteraturstudie om hur användande av lässtrategier påverkar elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Tim Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Metacognitive strategies; Reading comprehension; Reading strategies; Strategic reading; Metakognitiva strategier; Läsförståelse; Lässtrategier; Strategisk läsning;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie presenteras resultat av vad tidigare forskning konstaterat om lässtrategier i frågan om hur de används och vad de innebär för elever i skolåren 9–12. Uppsatsen visar att den utbildningsforskning som berört lässtrategier under de senaste tio åren inte behandlar strategisk läsning med konsensus i begrepp eller förklaringsmodeller, utan att det istället finns olika synpunkter om både vad lässtrategier är och vad de innebär för läsaren. LÄS MER

 3. 3. Kan innovationsförmågan öka genom tvärprofessionellt lagarbete inom vården? : En kvalitativ studie om förutsättningar för samarbete i team för att skapa innovation i hälso- och sjukvården

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Maria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :healthcare; collaboration; collaboration environment; innovation; continuous improvement; hälso-och sjukvård; innovation; samarbete; samarbetsmiljö; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Samarbete i välfungerande lag kommer sannolikt att känneteckna framtidens vård, där kombination av olika kompetenser blir viktigare än enskilda professioners insatser. Forskning visar att tvärprofessionellt samarbete är ett område där många olika faktorer påverkar patient- och personalnöjdhet, organisatorisk effektivitet och förutsättningar för innovation. LÄS MER

 4. 4. Den vägledande kommunikationen: En studie om Inbound Marketings potentiella värde i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fredrik Fernström; Joel Brisinger; [2021]
  Nyckelord :Inbound Marketing; New Public Management; offentliga organisationer; strategisk kommunikation; extern digital marknadskommunikation; marknadsföring; utifrån-och-in perspektiv; public organizations; strategic communication; external digital marketing communication; marketing; outside-in perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. LÄS MER

 5. 5. Business intelligence: kunskapsklyftor mellan strategiska och taktiska organisationsnivåer : En kvalitativ studie om hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan strategisk och taktisk nivå i samband med beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Niklas Lindqvist; Sebastian Löthner; [2020]
  Nyckelord :Business intelligence; Knowledge gap; Decision-making; Decision support; Business intelligence; Kunskapsklyfta; Beslutsfattande; Beslutsstöd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att genom insamlad empiri och teoretiskt underlag besvara hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan taktisk och strategisk nivå i samband med beslutsprocesser. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, hermeneutiskt perspektiv och tematisk analys. LÄS MER