Sökning: "misshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet misshandel.

 1. 1. Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedman Elin; Johansson Ann; [2023-03-16]
  Nyckelord :äldremisshandel; övergrepp; äldre; identifiera; misshandel; våld; våld i nära relationer; sjuksköterska; personcentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva i en våldsam relation : Utifrån sju självbiografier

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Nina Ibrahim; Jennie Källberg; [2023]
  Nyckelord :abuse; violence; men s violence against women; autobiographies; normalization process; violence as a social process; social support; mixed emotions.; misshandel; våld; mäns våld mot kvinnor; självbiografier; normaliseringsprocess; våld som social process; socialt stöd; blandade känslor.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att, via kvinnors självbiografiska berättelser, bidra med kunskap om kvinnors upplevelser av våld som utövas av en närstående man. En kvalitativ tematisk analys har använts för att uppnå studiens syfte.  Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman samt flera underteman. LÄS MER

 3. 3. Kristi brud - från mystiskt fenomen till kvinnlig förövare : En kvalitativ text- och bildanalys av mediernas gestaltning av Åsa Waldau

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carla Sanchez; Johanna Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; Åsa Waldau; Kristi brud; genus; kvinnlig förövare; genus; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftet att undersöka hur Åsa Waldau, även kallad “Kristi brud” gestaltats i svensk press under åren 2004 till 2021. Studien fokuserar på två perioder, 2004 till 2016 och 2017 till 2021, tiden före och efter misshandelsanklagelserna. LÄS MER

 4. 4. Att upptäcka och förebygga våld : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter i arbetet med våldsutsatta barn och hur de upptäcker att barnet utsätts för våld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ferhatovic Jasmina; [2023]
  Nyckelord :exposure to violence; children; professionals; report; discover; relationship building; våldsutsatthet; barn; professionella; anmäla; upptäcka; relationsskapande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att, genom semistrukturerade intervjuer,undersöka professionellas erfarenheter i arbetet med barn som utsätts för våld. Intervjuerna inkluderade fyra socionomer som jobbar med olika uppgifter, skolkurator, socialsekreterare på mottagningsenheten för inkomna anmälan, socialsekreterare på utredningsenheten och socialsekreterare på kriscentrum som jobbar med frivilliga insatser för personer utsatta för våld. LÄS MER

 5. 5. “Polisen hotar med att ta en till skogen om man ifrågasätter dem, och där blir det oftast misshandel” : En kvalitativ studie om ungdomars erfarenheter av polisens arbete i Järvaområdet i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Björk Freja; Nyberg Hedvig; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Polisen har sedan länge riktade insatser till så kallade “utsatta områden” i form av ökad närvaro genom patrullering, visitering samt relations- och förtroendeskapande arbete. Med hjälp av en kvalitativ forskningsansats undersöker denna studie hur ungdomar bosatta i Järvaområdet i Stockholm, som polisen definierar som utsatt, upplever den polisiära närvaron i området samt hur dessa upplevelser och erfarenheter påverkar ungdomarna. LÄS MER