Sökning: "Brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 967 uppsatser innehållade ordet Brottslighet.

 1. 1. Skolan, föräldrarna, fritiden och värderingarna: En kvantitativ studie om Hirschis teori om sociala band och ungdomars brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Fallbäcken Brodin; Elin Olsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :Hirschi; kön; multipel linjär regressionsanalys; sociala band; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur väl Travis Hirschis kontrollteori om sociala band kan förklara ungdomars brottslighet genom en kvantitativ analys av den nationella skolundersökningen om brott från 2021. Samtliga fyra sociala band i det teoretiska ramverket kommer att studeras. LÄS MER

 2. 2. Behovet och nyttan med revision: En studie kring hur mindre aktiebolag reflekterar kring revision

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Johansson; Jenny Thanh Luong; [2023-08-18]
  Nyckelord :revisionsplikt; aktiebolag; revision; intressentteori; reflektioner; nyttokostnadsanalys;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle där organiserad brottslighet och ekobrott har blivit allt vanligare krävs det ökade resurser till ekobrottsmyndigheten och relaterade funktioner. Den svenska regeringen har påbörjat en utredning för att utreda huruvida det kan göras för att motarbeta att företag och aktiebolag idag används som brottsligt syfte. LÄS MER

 3. 3. Revisorns roll som brottsförebyggare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Eliasson; Vendela Nilsson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revision; Ekobrott; Brottsförebyggare; Intressenter; Revisorns roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med att revisionsplikten togs bort finns det en diskussion kring huruvida ekonomisk brottslighet ökar eller inte. Revisorns roll som brottsförebyggare blir därför allt mer intressant och vilken påverkan de har inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Minskar brotten när grannskap gentrifieras? En kvantitativ studie av Malmö 2010–2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Ashton; Sophia Vinberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :Crime geography; crime; gentrification; spatial displacement; social disorganization; GIS; undanträngning; brottslighet; gentrifiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker rumsliga samband mellan brottslighet och gentrifiering i Malmö. Båda fenomen är omtalade i samhällsdebatten, men samtidigt har inga tidigare studier utforskat relationen mellan dem i en svensk eller skandinavisk kontext. LÄS MER

 5. 5. Kvalificerade säkerhetsärenden. Om partsinsyn, sekretess & särskilda ombud. Artikel 1 tilläggsprotokoll 7

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Holm; [2023-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med terrorlagstiftningen menar man typiskt sett den samlade lagstiftningen mot terrorrelaterad brottslighet i sin helhet. Till den del man talar om de regler som straffbelägger terroristaktioner i sig finns de närmare bestämmelserna härom i terroristbrottslagen (2022:666). LÄS MER