Sökning: "Skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 914 uppsatser innehållade ordet Skatterätt.

 1. 1. En förutsebar skattskyldighet? En komparativ studie av Sveriges, Australiens och USA:s reglering av skattskyldigheten vid vistelser och bosättning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Perä; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; stadigvarande vistelse; bosättning; skattskyldighet; komparativ studie.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande resultatutjämning : En analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Resultatutjämning; Gränsöverskridande resultatutjämning; Marks Spencer; Memira; Holmen; Internationell skatterätt; EU-skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Generalklausulen mot skatteflykt i ATAD - ordalydelse, innebörd och förhållande till EU-domstolens praxis om rättfärdigande av nationella skatteflyktsåtgärder som vidtagits i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adina Harlacher; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU-skatterätt; skatteflyktsdirektivet; ATAD; Anti Tax Avoidence Directive; artikel 6; generalklausul mot skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (ATAD) trädde i kraft, står de nationella rättstillämparna i EU:s medlemsstater inför uppgiften att tolka sina skatteflyktsregler konformt med direktivet. I brist på vägledande praxis från EU-domstolen om hur direktivets minimikrav ska tolkas, har ATAD och formuleringen av dess bestämmelser gett upphov till nya EU-rättliga frågor kring vilka villkor som gäller för medlemstatera när de vidtar åtgärder i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden. LÄS MER

 4. 4. ”Svår skatterättslig fråga” men inte om det rör skatteflykt? - En undersökning om befrielse från skattetillägg på grund av ”svår skatterättslig fråga” och huruvida skatteflykt bör räknas som en sådan eller ej.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; befrielse; befrielsegrund; skattetillägg; skatteflykt; skatteflyktslagen; skatteförfarandelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt 51 kap. 1§ 2 st p. 1b skatteförfarandelag (2011:1244) framgår att befrielse från skattetillägg kan medges om felaktig eller otillräcklig information i en skattskyldigs deklaration kan antas ha berott på en felbedömning av en regel eller de faktiska förhållandena. LÄS MER

 5. 5. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER