Sökning: "revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 1062 uppsatser innehållade ordet revisor.

 1. 1. Oberoende, rådgivning och SME - hur fel kan det bli? En studie kring revisorns oberoende och erbjuden rådgivning vid granskning av SME

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Silversparre; Isolde Andersson; [2023-02-21]
  Nyckelord :revisor; revisionsbyrå; oberoende; rådgivning; SME;

  Sammanfattning : Inledning: Är det svårt för revisorerna att upprätthålla oberoendet i arbetet vid rådgivning till SME? Oberoendet är en primär egenskap för en revisor som går ut på att vara opartisk och självständig. Det är av högsta relevans att agera oberoende, bland annat vid granskning av företags finansiella rapporter, för att revisorn ska anses trovärdig för andra i sin arbetsutövning. LÄS MER

 2. 2. Associationsrättsliga aspekter på aktiebolaget som verktyg vid ekonomisk brottslighet : – Revisorns vara eller icke vara i små aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; revision; ekonomisk brottslighet; revisor; brottsprevention;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är den andra vanligaste bolagsformen i Sverige, där avsaknaden av det personliga ansvaret karaktäriserar associationsformen. Med anledning av att aktieägarna inte ekonomiskt behöver ansvara för bolagets åtaganden, har det länge funnits en tradition om att bolaget bör revideras av en tredje part. LÄS MER

 3. 3. Efterfrågan på frivillig revision i mikroföretag : Vilka faktorer påverkar företag att anlita en revisor, ett årtionde efter den frivilliga revisionens införande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Proos; Frida Söderlund; [2023]
  Nyckelord :Voluntary audit; demand; micro companies; limited companies; signal theory; Frivillig revision; efterfrågan; mikroföretag; aktiebolag; signaleringsteori;

  Sammanfattning : Titel: Efterfrågan på frivillig revision i mikroföretag - vilka faktorer påverkar företag att anlita en revisor, ett årtionde efter den frivilliga revisionens införande? Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Anna Proos och Frida Söderlund Handledare: Jan Svanberg  Datum: januari 2023  Syfte: Syftet är att undersöka vad som gör att mikroföretag efterfrågar extern revision, trots att den är frivillig. LÄS MER

 4. 4. Revisionsvalet i små aktiebolag i Sverige : En studie om faktorerna som påverkar valet av frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Khatia Chubinidze; Veky Iskandar; [2023]
  Nyckelord :Revisor; revision; revisionsplikt; små företag; Sverige;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorerna som påverkar valet av frivillig revision. Forskningens syfte är att undersöka hur små aktiebolag resonerar kring valet av frivillig revision och se vilka faktorer som domineras vid diskussion kring att anlita eller välja bort revisor. LÄS MER

 5. 5. Revisorn och den oberoende relationen till klienten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Holmqvist; Gabriel Björkman; Emil Wittgren; [2022]
  Nyckelord :Revisor; oberoende; opartiskhet; objektivitet; självständighet; Auditor; Independence; Impartiality; Objectivity; Autonomy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: How do auditors maintain their independence in the auditing industry? Purpose: To study how Swedish auditors relate to independence in the auditing industry and how they work with maintaining independence. Methodology: The study has been targeted towards authorized and approved auditors and these have been interviewed through an online survey. LÄS MER