Sökning: "Fabian Sannerholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fabian Sannerholm.

  1. 1. Inblick bakom värderingen av goodwill

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
    Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER