Inblick bakom värderingen av goodwill

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. Med nedskrivningsprövningar tillkommer också en stor handlingsfrihet för företagen, vilket kan utnyttjas för att påverka nedskrivningsbehovet när incitament finns. Revisorernas uppgift är att begränsa opportunistiska antaganden, däremot är det inte helt enkelt givet den osäkerhet som råder. Tidigare forskning vad gäller diskussionen mellan företag och revisorer samt hur revisorer övertygas om en värdering är emellertid begränsad. Syfte: Syftet med studien är att utifrån revisorns perspektiv undersöka hur företag kan påverka sitt nedskrivningsbehov av goodwill, samt vilka incitament de finner till det, särskilt i en tid med förändrade marknadsförhållanden. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ ansats, där en intervjustudie ligger till grund för insamling av data. Totalt har fem intervjuer genomförts med auktoriserade revisorer som besitter djup erfarenhet vad gäller nedskrivningsprövningar av goodwill. Samtliga respondenter är också partner på respektive byrå. Resultat och slutsats: Studiens resultat redogör för olika situationer där företag kan finna incitament till att påverka sitt nedskrivningsbehov, både vad gäller att undvika eller att framkalla en nedskrivning. Resultatet framhäver att revisorer står inför betydande utmaningar vad gäller att begränsa opportunistiska antaganden. Antaganden vad gäller kassaflödesprognoser anses särskilt svårt att begränsa för revisorer på grund av mängden subjektivitet, diskonteringsräntan är däremot mer objektiv och därmed lättare att kontrollera för revisorer. För att påverka nedskrivningsbehovet ligger således de största möjligheterna i att bearbeta framtida prognoser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)