Sökning: "kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 782 uppsatser innehållade ordet kriminalitet.

 1. 1. ADHD, kriminalitet och social utsatthet – en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Gustafsson; Emelie Nilsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; låg självkontroll; social utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att kartlägga sambandet mellan kriminalitet och ADHD med särskilt fokus på hur social utsatthet påverkar sambandet. Studien besvarar frågeställningarna: 1. Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan ADHD, kriminalitet och social utsatthet? 2. LÄS MER

 2. 2. ”Alla vet att strängare straff inte leder till mindre kriminalitet” En kvalitativ studie om kriminalvårdares perspektiv på strängare straff

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimma Raisola; Nida Mehyeddine; [2023-05-31]
  Nyckelord :kriminalvårdare; strängare straff; straffteori; totala institutioner;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka kriminalvårdares perspektiv på strängare straff och dess konsekvenser. Genom detta avsåg studien att bidra med ny kunskap och förståelse, utifrån kriminalvårdares arbetsrelaterade erfarenheter i det klientnära arbetet. Studiens insamlade empiri baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "Hade vi satsat på det förebyggande arbetet i god tid så hade vi inte behövt släcka bränder som vi gör i dagsläget." - En kvalitativ studie om socialarbetares syn på det förebyggande arbetet för att förhindra barn & ungdomars ingång i gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilara Aslaner; Roken Meyro; [2023-04-24]
  Nyckelord :gängkriminalitet; barn och ungdomar; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett högst aktuellt ämne i dagens Sverige, där många har åsikter om hur arbetet för att förhindra rekrytering till gängkriminalitet bör bedrivas. Debatten om rekryteringen av barn och ungdomar förekommer framför allt i samband med särskilt utsatta områden. LÄS MER

 4. 4. ADHD & Kriminalitet : En kvalitativ studie om sambandet mellan ADHD och Kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Momodou Drammeh; Amal Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: ADHD; ungdomskriminalitet; insatser; antisocialt beteende; riskfaktorer; relationsskapande; samverkan;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett stort och nutida samhällsproblem, enligt forskning kan ungdomar med ADHD ha en ökad risk att begå kriminella handlingar. Av den anledningen har vi valt att studera unga före detta kriminella med en ADHD-diagnos för att få en ökad kunskap och förståelse kring sambandet ADHD och kriminalitet. LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande enligt 3 § LVU : Rekvisitet om brottslig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Philip Brännström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten i Sverige har eskalerat och rekryteringen av unga till kriminell verksamhet har blivit ett stort problem i dagens samhälle. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kan användas för att hantera och hjälpa ungdomar som riskerar att fara illa till följd av sin kriminalitet. LÄS MER