Sökning: "Child abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden Child abuse.

 1. 1. ”Att vara förälder till ett barn i missbruk innebär att du måste ha ett stöd runt omkring dig, annars går du sönder.” : En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruk och deras upplevelser av socialtjänstens stöd och bemötande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Kathrine Solbakk Andreassen; Botan Tokay; [2019]
  Nyckelord :Children; family; parents’ experiences; social work; substance abuse;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to gain knowledge about parents of children with substance abuse and their experiences of social services support and treatment. The data collection consists of seven individual qualitative and semi-structured interviews with parents of children with substance abuse. LÄS MER

 2. 2. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 3. 3. Barn som farit illa- Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta dessa barn. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Sømoen; Rebecka Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Ofta blir Barnahus ett mellanstopp på väg till polisen" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av stödet från Barnahus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Linda Perers; Hanna Sputnes Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; child abuse; social work; social worker; stress; support; KASAM; Barnahus; våld mot barn; socialt arbete; socialsekreterare; stress; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar med barn- och ungdomsärenden, upplevde stödet från Barnahus. Socialsekreterare verkar enligt forskning under pressade arbetsförhållanden, vilket kan bidra till sjukskrivningar samt svårigheter att rekrytera och bibehålla personal. LÄS MER

 5. 5. Den dödliga omtanken : En litteraturstudie över svenska riktlinjer, handböcker och vårdprogram för Münchhausen by proxy

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Petra Hedelin; Hanna Lindell; [2018]
  Nyckelord :Munchausen by proxy; Child abuse; Social work; Health care; Guidelines; Health care programs; Münchhausen by proxy; Barnmisshandel; Socialt arbete; Hälso- och sjukvård; Riktlinjer; Vårdprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie uppmärksammar det komplexa fenomenet Münchhausen by proxy (MBP). MBP innebär att en förälder hittar på eller skapar sjukdomar hos sitt barn. Barnet får genomgå medicinska undersökningar, behandlingar och provtagningar. LÄS MER