Sökning: "Child abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden Child abuse.

 1. 1. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 2. 2. Barn som farit illa- Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta dessa barn. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Sømoen; Rebecka Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Ofta blir Barnahus ett mellanstopp på väg till polisen" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av stödet från Barnahus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Linda Perers; Hanna Sputnes Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; child abuse; social work; social worker; stress; support; KASAM; Barnahus; våld mot barn; socialt arbete; socialsekreterare; stress; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar med barn- och ungdomsärenden, upplevde stödet från Barnahus. Socialsekreterare verkar enligt forskning under pressade arbetsförhållanden, vilket kan bidra till sjukskrivningar samt svårigheter att rekrytera och bibehålla personal. LÄS MER

 4. 4. Ett svårt beslut : Sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn misstänks fara illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Benedicte Fjeld; Victoria Ekberg; [2018]
  Nyckelord :Child abuse; Child maltreatment; Child protection; Nurses experiences; Reporting;

  Sammanfattning : Background Child maltreatment has increased over the past years. There is no direct relation-ship between child maltreatment and the actual living condition of the children. All children should be protected against all types of physical, mental and sexual abuse. LÄS MER

 5. 5. "Det viktigaste är att barnen ska bli sedda" : en kvalitativ studie om skolkuratorers ansvar angående barnmisshandel

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fanny Edfast; Linnéa Forsgren; [2018]
  Nyckelord :Child abuse; School counsellors; Barnmisshandel; Skolkurator;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka grundskolekuratorers ansvarsområde gällande barnmisshandel utövad av förälder. För att uppfylla syftet har vi i vår studie utgått från en abduktiv ansats och genomfört sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. LÄS MER