Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. Frågor som hur de enskilda professionerna uppfattar och identifierar psykisk ohälsa bland barn mellan ett och fem år är centrala för studien tillsammans med hur ett förebyggande och hälsofrämjande arbete praktiseras inom förskolan. Den specialpedagogiska teorin samt det salutogena perspektivet har varit betydelsefullt för studien då resultatet har tolkats utifrån dessa. Detta medför att studiens analys kan ses ur ett salutogent samt relationellt perspektiv. Resultatet visar att det finns kunskapsluckor i arbetet med psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Betydelsen av relationer, lek, språk, hälsofrämjande och förebyggande arbete ger en bild över förskollärare och specialpedagogers nuvarande arbete samt deras uppfattningar av psykisk ohälsa. De slutsatser som framkommer i studien är att begreppet psykisk ohälsa inom förskolan nästintill är obefintlig då respondenterna inte kopplar begreppet till de internaliserade och externaliserade uttryckssätt barnen uppvisar. Det saknas kunskap om ämnet och det är tydligt att pedagogerna efterfrågar kompetensutveckling samt att fler studier behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)