Sökning: "reading aloud"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden reading aloud.

 1. 1. Högläsning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Malmberg; Kajsa Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Aspekter; Elever; högläsning; Interaktiv; Läsning; Socio-emotionell utveckling; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikt var att undersöka hur högläsning kan utföra i ett klassrum så att det blir en effektiv lärandeaktivitet. Vår frågeställning är: vilka aspekter lyfts som betydelsefulla vid lärarens högläsning? Vi har gjort en litteraturstudie som utgår ifrån vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Den förtrollande högläsningen : En kvalitativ studie om 10 lärares uppfattning om hur högläsning och boksamtal kan utveckla och stimulera språket och ordförrådet för elever i årskurserna 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabella Hellman; Amanda Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Boksamtal; Högläsning; Läsutveckling; Ordförråd; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning högläsning och boksamtal får ta plats i undervisningen och hur de används i språkstimulerande arbete i årskurserna 1–3. Denna kvalitativa studie grundas på intervjuer av 10 lärare. LÄS MER

 3. 3. "Ja alltså man kan ju läsa, sen kan man läsa..." : En kvalitativ studie om anpassning av högläsning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Theres Olander Quach; Johanna Berg; [2020]
  Nyckelord :Reading aloud; preschool; adaptation; learning; talk; Högläsning; förskolan; anpassning; lärande; samtal.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie där intervjuer utförts på sex olika förskolor med sex olika legitimerade förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i skolan : En kvalitativ studie om klasslärares och speciallärares användning av högläsning som metod i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Nilsson; Marie-Louise Melander; [2020]
  Nyckelord :Anpassning; läsa högt; läsförståelse; högläsningsmetoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Research on reading aloud in classroom has shown benefits for children. The aim of our study was to investigate howteachers and special needs teachers in primary grades use, vary and adjust read-alouds in their teaching and their viewson the contribution read-alouds bring to children's literacy development. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i klassrummet : Tankar från elever och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carrasco; [2019]
  Nyckelord :elever; högläsning; lässtrategier; metoder; skönlitteratur och svenska;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur högläsning i år fyra, fem och sex genomförs på en skola samt lärares och elevers uppfattningar om högläsning. Metoderna som användes i undersökningen var tre observationer, tre semistrukturerade intervjuer med lärare och tre semistrukturerade intervjuer med elevgrupper. LÄS MER