Skogsintegrerad förskola : Utformning av en förskola i en skog

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Bevarad gammal skog är viktig för att öka biodiversitet, begränsa klimatpåverkan, minska stressoch öka människors välbefinnande. Forskning visar att gamla svenska skogar kan försvinnainom 50 år om den nuvarande avverkningstakten fortsätter. Alltfler barn vistas idag alltmerinomhus och saknar möjlighet till vistelse och kunskap om naturen. Därför är det viktigt att ihögre grad än idag bevara och anpassa ny bebyggelse till skog och andra naturmiljöer.Syftet med detta examensarbete är att utforma en kreativ skogsintegrerad förskolebyggnad i endel av Trollesundsskogen. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB har förslagit att bygga enförskola i området för 10 avdelningar. Förslaget har en rektangulär byggnad i 3 våningar och taren del av marken i anspråk med högst naturvärde. Därför har målet varit att föreslå ett alternativtförslag för förskolan som ger mindre påverkan på skogsmiljön, ökar barnens kunskap omnaturen och med en mer lekfull kreativ form.I samband med litteraturstudier om inomhus- och utomhusmiljöer har det gjorts olikawebbsökningar och en intervju. Med hjälp av studierna gjordes ett lokalprogram och ettsambandsschema för förskolan, för att sedan påbörja gestaltningsprocessen.Under arbetets gång har frågor om materialval, planering av förskolegård och antaletavdelningar som får plats i förskolan utretts. Förskolan har utformats som en bikakeform.Trämaterial dominerar i stomme, interiört och exteriört. Förskolegården har utformats med trezoner (en trygg zon, en aktiv zon och en vild zon). Det har antagits att förskoletomten kan rymma6 avdelningar, dvs ca 108 barn. Resultat i form av situationsplaner, planlösningar, sektioner,fasader och renderingar har redovisats. Resultaten har diskuterats med slutsatser och förslag förfördjupning i projektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)