Sökning: "förskolegård"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet förskolegård.

 1. 1. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Lind; [2021]
  Nyckelord :friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. LÄS MER

 2. 2. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peter Hamlén; [2021]
  Nyckelord :affordances; lek; utomhuslek; barn; barns utveckling; naturkontakt; förskola;

  Sammanfattning : Svenska städer byggs allt tätare med motiveringen att uppnå den kompakta hållbara staden. En grupp som har litet inflytande över stadsplaneringsfrågor är barn vilket gör dem beroende av vuxna i utformningen av deras utemiljöer. En sådan miljö är förskolegården. LÄS MER

 3. 3. "Detta är en superbra cykelväg, men vi har ju inga cyklar här..." : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av förskolegården.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Häll; Ellinor Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; uppfattning; utomhusmiljö; förskolegård; pedagogik; miljö; förskola;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med syftet att synliggöra förskollärares uppfattningar av förskolegården. Frågeställningarna för studien är följande: Hur uppfattar förskollärarna förskolegården och dess pedagogiska möjligheter för lek och lärande? Vilka utvecklingsbehov uppfattar förskollärna att förskolegården har? Vad uppfattar förskollärarna som de största påverkansfaktorerna i relation till förändring av förskolegården? För att besvara ovanstående frågeställningar genomfördes samtalspromenader med sex förskollärare på deras respektive förskolegård. LÄS MER

 4. 4. Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv : en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alice Ljungdahl; Olivia Sanner; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; minskade friytor; förskolegårdens utformning; barns perspektiv; olika åldrar; gåturer;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att utifrån barnens perspektiv bidra till ökad kunskap om utformningen av förskolebarns utemiljö. Lek och lekmiljöbehov har varit utgångspunkten för att kunna besvara frågeställningen. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER