Sökning: "utomhuspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 784 uppsatser innehållade ordet utomhuspedagogik.

 1. 1. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER

 2. 2. Teori och praktik i samband utifrån ett pragmatiskt synsätt : Om lärares intentioner att stödja elevers lärande genom utomhuspedagogik i årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Kjerstadius; [2020]
  Nyckelord :Pragmatismen; utomhuspedagogik; undersökande arbetssätt; teori och praktik; årskurs 1-3; kvalitativ intervju.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få insikt i hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt för att stödja elevers lärande i de naturorienterande ämnena. För att ge svar på undersökningens två frågeställningar har material samlats in genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 4. 4. “Allt som man kan göra inne kan man lika gärna göra ute” : Uppfattningar kring utomhuspedagogik och digitala verktyg samt hur dessa går att kombinera utifrån fritidspersonalens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jana Hedström; Maria Nisser; [2020]
  Nyckelord :Communities of practice; Communities of practice; digitala verktyg; fritidshem; fritidslärare; TCKP; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie kommer behandla och analysera fritidspersonalens uppfattningar om utomhuspedagogik och digitala verktyg samt hur dessa går att kombinera i verksamheterna. Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod och har använt semistrukturerade intervjuer via telefon. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik - men var? : En kvalitativ studie som jämför fritidslärares förhällningssätt till utomhuspedagogik i olika storstadsområden samt vilka ramfaktorer som påverkar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anneli Bailey; Kais Abdennabi; [2020]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; fritidshem; ramfaktorteori; innerstad; närförort; hinder; plats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärarna beskriver att de förhåller sig till utomhuspedagogik i olika storstadsmiljöer samt vilka hinder eller möjligheter de ser med utomhuspedagogik. För att besvara studiens frågeställning har vi genomfört kvalitativa intervjuer med elva informanter i olika storstadsskolor. LÄS MER