Sökning: "pedagogroll"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet pedagogroll.

 1. 1. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Angelika Brännlund; [2018]
  Nyckelord :feminist poststructuralism; art and creation; gender; gender discourse; discourse analysis; positioning; subjectivity; deconstruction; pre-school teacher; pre-school; interview study; poststrukturell feminism; bildskapande; genus; genusdiskurs; diskursanalys; positionering; subjektivitet; dekonstruering; pedagogroll; förskola; intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstereotypa mönster tas tillvara inom bildskapande? Metoden har utgått från en intervjustudie vilket inneburit intervjuer av sju pedagoger som arbetar inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. Är det språkutvecklande att klä på sig? En studie av språklig interaktion vid informella lärsituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Persson; [2016]
  Nyckelord :Dewey - informella lärsituationer – kommunikativ interaktion – pedagogroll - rutinsituation – samspel –– språkstimulerande – språkutveckling – Vygotskij - vägledande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka den språkliga och kommunikativa interaktionen i informella lärsituationer som upprepas dagligen, och pedagogens roll i dessa. Den lärsituation som undersöks är rutinsituationen påklädning inför utevistelse. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation i förskolan : Vad, hur, varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Susanne Aronsson; Anneli Mild; [2012]
  Nyckelord :Dokumentation; förskola; förutsättningar; pedagog; stress;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Dokumentation – Vad, Hur och Varför                    Documentation – What, How and Why                                                                               Antal sidor: 44 Vårt examensarbete handlar om det aktuella ämnet dokumentation i förskolan. I förskolans reviderade läroplan, Lpfö98 (Skolverket rev. LÄS MER

 4. 4. Barnrättsperspektivet i förskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Git Hjalmarsson; [2012]
  Nyckelord :Children’s Convention; Child Rights Perspective; children’s perspective; influence; pre-school.; Barnkonventionen; barnrättsperspektivet; barnperspektiv; inflytande; förskola.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barnrättsperspektivet utifrån Barnkonventionen uppfattas i förskolan. Frågeställningarna bygger på Barnkonventionens fyra huvudartiklar. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers tankar om bild i förskolan : En studie om bildens syfte och barns bildskapande utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Ramona Ödling; [2012]
  Nyckelord :ramfaktorer; pedagogroll; målsättningar; estetiskt skapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka förståelsen av bildskapande i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Jag ville ge en inblick i hur pedagoger ser på bildskapandets betydelse i förskolan samt undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till bildarbete och barns bildskapande. LÄS MER