Sökning: "pre-school teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden pre-school teacher.

 1. 1. Grammatikens vara eller icke vara : En undersökning om lärares tolkning av begreppet grammatik och deras genomförande av undervisning i grammatik på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marielle Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Grammar teaching; teaching material; grammar; language structure; Definitions of grammar; grammar didactics; Grammatikundervisning; läromedel; grammatik; språkets struktur; definitionen av grammatik; grammatikdidaktik;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; motorskills; health; Förskola; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Förskoleklassens högläsning : en flermetodsstudie om hur förskoleklasslärare uppfattar högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; language development; reading- and writing development; teacher; pupils; högläsning; språkutveckling; läs- och skrivutveckling; lärare; elever;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet högläsning där syftet är att bidra med kunskap om hur förskoleklasslärare uppfattar arbetet med högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet ställdes fyra forskningsfrågor: Hur beskriver förskoleklasslärare att de använder högläsning i undervisningen? Vilka hinder finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass? Vilka möjligheter finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass? Hur ser förskoleklasslärare på högläsning i relation till andra aktiviteter för att utveckla elevers läs- och skrivutveckling?       Synen på lärande i studien utgår från det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER

 5. 5. Förändringar och förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag : Förskollärares och förskolechefernas tankar om barnkonventionen när den blir svensk lag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anesa Asic; [2019]
  Nyckelord :Children s democracy and rights; preschool; child convention; sociocultural perspective; interviews; Barns demokrati och rättigheter; förskola; barnkonventionen; sociokulturella perspektivet; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om tolkning och tillämplig av barnkonventionen i förskolan, med bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020. Jag vill undersöka hur förskolechefer och förskollärare förhåller sig till barnkonventionen samt arbetar utefter den i verksamheten och få en ökad förståelse av vilka svårigheter det finns i arbetet med barnkonventionen. LÄS MER