Sökning: "pre-school"

Visar resultat 1 - 5 av 935 uppsatser innehållade ordet pre-school.

 1. 1. Den oönskade leken : En kvalitativ studie om hur förskollärare förhåller sig till barns lek samt hur de motiverar sitt förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Angelica Pettersson; Emelie Reinholdsson; [2021]
  Nyckelord :Pre-school; play; norm-breaking play; the norm model; children s perspective; Förskola; lek; normbrytande lek; normmodellen; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare förhåller sig till barns oönskade lek och hur de motiverar sitt förhållningssätt. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är hur beskriver förskollärare oönskad lek? Hur bemöter förskollärare barns oönskade lek? Samt hur motiverar förskollärare sitt bemötande av barns oönskade lek? Studien är genomförd som en fallstudie där intervju använts som metod för att få fram data. LÄS MER

 2. 2. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 3. 3. Förskolans digitaliserade dokumentationspraktiker : - En kvalitativ intervjustudie om förskollärares upplevelser 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Högberg; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; fenomenologi; förskollärare; pedagogisk dokumentation; upplevelse.;

  Sammanfattning : Samhället blir alltmer digitaliserat, vilket också märks i förskolans utbildning. Utifrån denna ökade grad av digitalisering, ställs högre krav på förskollärares digitala kompetens som också kan ses innefatta den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER

 4. 4. Matematik i barnens lek : En kvalitativ studie om hur pedagoger undervisar matematik i förhållande till leken

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Bergqvist; Shorok Hashim Mohammed; [2021]
  Nyckelord :Kindergarten; children; mathematics; playing; preschool; teacher’s role; participation; presence; and activity; förskola; lek; matematik; pedagog; pedagogers delaktighet och närvaro;

  Sammanfattning : In this study we aimed to investigate preschool teachers' perceptions of mathematics in relation to play. And what pre-school teachers have to say about their active presence about children's mathematical learning. In addition, we also want to investigate how they describe that mathematics in both planned and spontaneous play is implemented. LÄS MER

 5. 5. “Vad är meningen med det här?” : En kvalitativ studie kring hur förskollärare beskriver praktiska färdigheter i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Almquist; Erika Lind; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; förskollärare; lärande; praktiska färdigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring barns praktiska färdigheter i utbildningen samt hur de skapar förutsättningar och möjligheter till barns lärande inom praktiska färdigheter. Våra frågeställningar är: Hur beskriver förskollärare praktisk färdighet i förskolan? Hur skapar förskollärare förutsättningar och möjligheter för barns utvecklande av praktiska färdigheter?Studiens metod är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk ansats, där den empiriska datan inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. LÄS MER