Sökning: "pre-school"

Visar resultat 1 - 5 av 847 uppsatser innehållade ordet pre-school.

 1. 1. Stämmer det här verkligen? : En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Therese Berglund; Jacqueline Thunstedt Degnell; [2019]
  Nyckelord :source criticism; information literacy; learning; digital media; education; compulsory school; källkritik; informationssökning; lärande; digitala medier; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Källkritik och informationssökning är en viktig del av en digital kompetens och därav även en stor del av revideringen av LGR11 (Skolverket, 2018a) som fokuserat på att digitalisera skolan. Tidigare forskning tyder på att minst undervisning inom området ges i grundskolans tidiga år. LÄS MER

 2. 2. Barnböcker med vatten som tema : En innehållsanalys utifrån ett kemi-och fysikperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lina Maninnerby; [2019]
  Nyckelord :Chemistry; physics; children’s literature; pre-school; content analysis; Kemi; fysik; barnlitteratur; förskola; innehållsanalys;

  Sammanfattning : In this study, 10 children’s books with water as a theme, for 1-6-year-olds have been reviewed through a content analysis, to get knowledge of how chemistry and physics are anchored and used in the books text. The results of the analysis showed a very weak use of science concepts while more everyday-words linked to water were used frequently. LÄS MER

 3. 3. Metoder för matematikundervisning i förskoleverksamheten : - En observationsstudie av matematikundervisningens praktiker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Suzan Mustafa; Edda Muñante Cuellar; [2019]
  Nyckelord :Lärande; vardagsmatematik; sociokulturellt perspektiv; matematikkunskaper; barns lek; barns interaktion; förskoleverksamhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte bara att visa en film...” : En kvalitativ intervjustudie med fem verksamma svensklärare om arbetet med spelfilm i svenskämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Michelle Nissen; [2019]
  Nyckelord :motion picture; films in teaching; grades 4-6; Swedish teaching; spelfilm; film i undervisning; årkurs 4-6; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011, reviderad 2018, ska elever ges möjlighet att möta film i svenskundervisningen. Även om det inte uttrycks explicit i kursplanen för svenska framkommer det trots allt i följande beskrivning att film ska inkluderas i undervisningen: ”texter som kombinerar ord, bild och ljud [. LÄS MER

 5. 5. Både flickor och pojkar behöver utmanas : En studie med fokus på förskollärares bemötande av flickor ochpojkar i förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Yasmine Mörlin Nyström; Jennifer Gävert; [2019]
  Nyckelord :Gender; gender equality; curriculum; treatment; gender perspective; Genus; jämställdhet; läroplan; bemötande; genusperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare bemöter flickor och pojkar i vardagliga situationer i förskolans verksamhet. Den 1 juli 2019 kommer det ut en reviderad läroplan för förskolan som kommer behandla genus samt jämställdhet mer ingående. LÄS MER