Sökning: "bildskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet bildskapande.

 1. 1. Bildskapande och konstmöten i förskolan. : En kvalitativ studie av fem förskollärares inställning och roll till bildskapande och konstmöten, och dess plats i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Linda Kahn Zeidan; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning process; artmeetings; imagery; preschool teacher; bildskapande; estetisk lärprocess; förskollärare; konstmöten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares inställningar till barns bildaktiviteter och konstmöten i förskolan,och söka samband till hur ämnet enligt dem tar plats i verksamheten.Genom studien söks också inblick i deras egen syn på vald roll när bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Bildspråk, ett verktyg för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :bildskapande; bildspråket; funktioner; pedagogiskt verktyg; språkutveckling; stöd; uttrycksformer; bilder;

  Sammanfattning : I skolan ska elever lära sig. De ska genom undervisningens uppbyggnad ges möjlighet att utveckla förståelse och kunskap. För att alla elever ska ges möjlighet till lärande krävs olika pedagogiska verktyg, såsom bildspråk. LÄS MER

 3. 3. Fria och lärarstyrda bildaktiviteter : En studie om fem pedagogers förhållningssätt inom bildskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mikaela Björk; Elina Pers; [2019]
  Nyckelord :Bildskapande; bild; genus; förskola; fritt skapande; lärarstyrd aktivitet; sociokulturell teori; genusordning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger arbetar med barns bildskapande. Studien innefattade även att få en inblick i hur pedagogerna arbetar för att minska könsstereotypa skillnader i barns bildskapande. LÄS MER

 4. 4. Barns exkluderingar och inkluderingar av varandra under bildaktiviteter : En kvalitativ observationsstudie om äldre förskolebarns deltagandemönster och artefakterna under bildaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Malmberg; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktion; deltagandemönster; artefakter; sociokulturellt perspektiv; förskola; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Tidigare forskning antyder att pedagogers närvaro under bildaktiviteter är betydelsefullt för barns interaktioner. Problematiken ligger i att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet där vi av tidigare erfarenheter sett att pedagoger ofta väljer att styra barn i deras bildskapande, vilket medför att barn begränsas i bildskapandet. LÄS MER

 5. 5. Det är inte en katt! Det är en häst! : En studie om bildskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Louise Baaz; [2019]
  Nyckelord :Interpretation of the children’s pictures; Communication; Preschool; Image forming; Socio-cultural perspective; Tolkning uppfattning; Kommunikation; Förskola; Bildskapande; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers syn på barns bildskapande i förskolan. För att undersöka detta har jag valt att använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod, i studien har det gjorts 5 intervjuer med olika pedagoger. LÄS MER