Sökning: "bildskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet bildskapande.

 1. 1. Barns samhandlande i bildskapande : Posthumanistiska perspektiv på relationer mellan barn och material i skapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Berne; Tess Wallberg Hägg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien utgår från posthumanistisk teoribildning med inriktning mot agentisk realism, med syfte att undersöka hur barn och material samhandlar i bildskapande aktiviteter i förskolans skapandemiljö. Utifrån täta beskrivningar av fyra observationer analyseras de samhandlingar som uppstår mellan barn och material med hjälp av relevanta posthumanistiska begrepp. LÄS MER

 2. 2. Bildskapande och konstmöten i förskolan. : En kvalitativ studie av fem förskollärares inställning och roll till bildskapande och konstmöten, och dess plats i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Linda Kahn Zeidan; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning process; artmeetings; imagery; preschool teacher; bildskapande; estetisk lärprocess; förskollärare; konstmöten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares inställningar till barns bildaktiviteter och konstmöten i förskolan,och söka samband till hur ämnet enligt dem tar plats i verksamheten.Genom studien söks också inblick i deras egen syn på vald roll när bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Skapande i förskolan : en studie om hur förskollärare arbetar med bild och skapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Oi Fun Chan; [2019]
  Nyckelord :Fantasi; Kreativitet; Learing by doing; Pedagoger; Skapande;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att ge barnet möjlighet att utvecklas i sin skapande förmåga och att kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter och upplevelser genom estetik. Förskolan ska ge utrymme för barns fantasi och kreativitet. LÄS MER

 4. 4. Bildspråk, ett verktyg för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :bildskapande; bildspråket; funktioner; pedagogiskt verktyg; språkutveckling; stöd; uttrycksformer; bilder;

  Sammanfattning : I skolan ska elever lära sig. De ska genom undervisningens uppbyggnad ges möjlighet att utveckla förståelse och kunskap. För att alla elever ska ges möjlighet till lärande krävs olika pedagogiska verktyg, såsom bildspråk. LÄS MER

 5. 5. Fria och lärarstyrda bildaktiviteter : En studie om fem pedagogers förhållningssätt inom bildskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mikaela Björk; Elina Pers; [2019]
  Nyckelord :Bildskapande; bild; genus; förskola; fritt skapande; lärarstyrd aktivitet; sociokulturell teori; genusordning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger arbetar med barns bildskapande. Studien innefattade även att få en inblick i hur pedagogerna arbetar för att minska könsstereotypa skillnader i barns bildskapande. LÄS MER